Östersjön

Ståstorpsån

Efter att ha varit kulverterad från källflödena i området kring Klörup och Alstad kommer ån i dager i höjd med Lilla Slågarp och rinner ner genom Söderslätts fina jordbruksbygd för att mynna i havet mellan Trelleborgs hamn och Västra Sjöstaden som kommunen nu planerar för.

”Vattendraget är rätat och/eller rensad, slänterna är på̊ många ställen mycket branta vilket medfört att erosionen är stor, kantzonerna saknar träd och buskar och närings- och föroreningsbelastningen är hög från omgivande jordbruksmark, dagvatten, avlopp och reningsverk. Ståstorpsån har varit föremål för fysiska förändringar såsom t.ex. förlängning av åfåran samt flytt av fåran i sidled. Åns belastning av näringsämnen och föroreningar har ökat i takt med ökad exploatering och för att förbättra situationen krävs omfattande restaureringsinsatser.” Trelleborg Kommun 2013

Ståstorpsåprojektet är ett resultat av det omfattande Tullstorpsåprojektet, som har spridit ringar på vattnet då markägarna inom Ståstorpsåns avrinningsområde 2017 bildade Ståstorpsån Ekonomisk Förening (SEF). Föreningen avser använda Tullstorpsåmetoden på vägen fram mot en bättre havsmiljö. Den största fördelen är att markägarnas egna engagemang står i centrum. På så sätt säkerställer man ett lokalt engagemang och en positiv inställning till att vidta åtgärder.

Ståstorpsåprojektet drivs av markägarna själva!

Den huvudsakliga finansieringen består av statliga- och EUbidrag.
Ståstorpsåprojektet är även finansierat av Naturskyddsförenings våtmarkssatsning Tid för Våtmark! och Våtmarksfonden.

Varför satsa på Ståstorpsån? Det finns en lång rad anledningar till att låta genomföra detta vattenvårdsprojekt, här är några:

 • Projektet ”Kuststad 2025” som nu är i planeringsfasen kan förhoppningsvis se möjligheterna och inkludera Ståstorpsån i projektet. Skapa en mer naturlig åmynning med ett väl tilltaget naturområde för rekreation och aktiviteter för närboende som för besökare. Skapa ett vattendragsområde som inbjuder till promenader längs med ån upp genom staden och ut i naturen. Likaså kan man från landsbygden ta sig ner längs med ån till den nya kuststaden med alla dess nya upplevelser.
 • Åmossarna; ett ca 2 km långt pärlband av sjöar som ligger mellan Västra Vemmerlöv - Lilla Slågarp och som ån rinner genom. Det är ett otroligt vackert område som beskrivs mycket fint i kommunens informationshäfte ”Åmossarna - Ett rikt småvattensystem på Söderslätt”. Åmossarna kan bli destinationen för en utflykt långs med ån, där man på vägen får information om och kan uppleva bygdens rika natur- och kulturmiljö.
 • Minska övergödningen till Östersjön; Ståstorpsån som de flesta skånska jordbruksåar transporterar ut höga eller t.o.m. extremt höga halter av näringsämnen till Östersjön.
 • Minska översvämningsrisken; De återkommande översvämningarna längs med nedre delen av Ståstorpsån är väl kända och det beskrevs redan år 1929 i en förrättning att den då beräknade högvattenytan skulle innebära översvämningar runt bäcken, från Västergatan och 600 m uppströms… Även på landsbygden inträffar regelbundet översvämningar.
 • Förbättra dagvattenhanteringen i tätorten; Dagvattensystemen behöver säkras mot klimatförändringar med höjda havsnivåer och intensivare sommarregn.
 • Minska rensningsbehovet; Stora delar av vattendraget saknar beskuggning. Träd längs med ån hämmar tillväxt av undervegetation som vass och kaveldun samtidigt som det gynnar djurlivet i ån.
 • Uppnå god vattenstatus; Vattendirektivet har sin grund i en insikt om att vi gemensamt måste vårda våra vattenresurser för en hållbar utveckling.
 • Ökad biologisk mångfald – förstärkta miljöer för växter, fågel, fisk, groddjur och insekter. Ökad mångfald till landskapsbilden – Projektet kan tillföra många nya vattenmiljöer och fler ”gröna” stråk i landskapet. Ett pärlband av våtmarker och åns förändrade lopp tillsammans med breda kantzoner med variation av träd, buskar och öppna ytor ger en förstärkning av landskapet.
 • Fritid i naturen; åtgärderna ökar möjligheter till rekreation, friluftsliv och ekoturism. I området finns möjligheter att anlägga angöringspunkter och besöksmål för allmänheten.
 • Många är intresserade, rätt i tiden; Genom gemensamma insatser är det möjligt att få till stånd ett verkningsfullt vattenvårdsprojekt. Samtidigt som det underlättar skötseln av ån för markägarnas del, ger det samhället betydande miljövinster.
Övergripande projektmål

Det övergripande projektmålet är att restaurera hela den öppna delen av vattendraget, ca 14 km, nyanlägga och restaurera våtmarker inom hela avrinningsområdet, så att ett multifunktionellt och heterogent landskap skapas. Detta ska göras med ett helhetsgrepp om hela avrinningsområdet där flera intressen beaktas.

 • Totalt skall 120 hektar våtmarksyta ska skapas inom projektet.
 • Målet är att transporten av kväve och fosfor till Östersjön skall minska med 34 respektive 50 % vilket motsvarar 30 ton kväve per år och 750 kg fosfor per år. Ståstorpsån är inte registrerad som en vattenförekomst (VISS) därför görs inte någon officiell bedömning av åns ekologiska status. Dålig status är angiven i Sydvästra Skånes vattenråds årsrapport ”Sydvästra Skånes vattendrag 2017”
 • Projektmålet i en liknande bedömning framöver skall vara ”God ekologisk status”.
Relevans

I EU:s Vattendirektiv är målet är att uppnå god vattenstatus i Europas grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten. Detta projekt passar särskilt in i länsstyrelsens strategiska arbete med klimatanpassning och utsläpp av näringsämnen inom Skånes hav, sjöar och vattendrag. Projektet kommer att öka motståndskraften mot klimatförändringar i Ståstorpsåns avrinningsområde genom att anlägga våtmarker, översvämningsområden i vattendraget och öka volymen av ån. Härmed minskas risken för översvämning och erosion. Dessa åtgärder kommer också att minska utsläpp av näringsämnen till vattendraget och havet genom denitrifiktion och sedimentering av kväve och fosfor. Ståstorpsåprojekt bidrar även till att uppfylla flera miljökvalitetsmål som:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Myllrande våtmarker
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Ett rikt växt- och djurliv

För ytterligare information kontakta oss gärna: KONTAKT