Nyhetsbrev hösten 2023

Våtmark vid Tågarp 6:12 (Ebbes Våtmark)
Under september startade grävandet av en ny våtmark på fastigheten Tågarp 6:12 som ägs av Trelleborgs kommun men som SEF har fått ansvar att gräva. Under våren söktes alla tillstånd som krävdes så att arbetet kunde starta upp nu till hösten. Våtmarken kommer ha flera syften, både att minska näringsämnen och jämna ut flöden men även såklart öka den biologiska mångfalden kring Ståstorpsån. Kommunen har också planer på att i framtiden kunna använda våtmarken till att fördröja extremflöden i ån, speciellt när havet också är högt. Med hjälp av en sluss i ån skulle man kunna lagra vatten i våtmarken och på så sätt förhindra översvämning nere i Trelleborg. Detta är dock något som kanske blir aktuellt om 50 år. Genom våtmarken kommer bäcken också få en helt ny åfåra vilket också innebär att vi kommer lägga igen det gamla diket där bäcken rinner idag. Detta kommer vara ett av de sista momenten vi gör. Våtmarken är SEF:s största än så länge och kommer bli cirka 5 hektar när den är färdigställd. Nedan är det en bild som visar våtmarken och hur långt vi har kommit. Lägg märke till att allt vatten som finns i våtmarken idag är grundvatten som tryckt upp, alltså ett riktigt bra område för en våtmark! För närvarande (2023-12-10) står arbetet med att färdigställa våtmarken still. Tyvärr hann vi inte riktigt hela vägen innan de kraftiga regn som drog in under Skåne i november satte stopp för vårt arbete. När flödena och vattennivåerna sjunker igen kommer vi färdigställa den sista biten av våtmarken!


Bilden är tagen med drönare som kollar västerut. Bäcken syns som ett dike långt upp i bilden. Bilden togs den 2e oktober.


Trots att bäcken inte rinner igenom våtmarken när bilden är tagen är det gott om vatten!

Ståstorpsåprojektet fas 4
Under början av 2023 fick SEF besked att vi blivit beviljade LOVA-stöd (3 500 000 kr) för Ståstorpsåprojektet fas 4. Vi fick dock inte vår LONA-ansökan beviljad som används som medfinansiering till LOVA-bidraget. Detta pga. höga söktryck. Dock söktes pengar från Naturskyddsföreningen och Våtmarksfonden där vi blivit beviljade cirka 600 000 kr respektive 100 000 kr. Fas 4 kommer starta upp nästa år och inom det projektet ingår åtgärder så som tvåstegsdiken, restaurering av befintliga våtmarken och grävandet av nya våtmarker. Mer information om dessa åtgärder kommer när de är bestämda och projekterade.

Arbetsdagar
Under början av april planterades det en hel del nya träd längs med bäcken, både på SEF:s och kommunens sträcka av bäcken. Trots att det kanske var lite sent att plantera träd i april verkar det som att de flesta har klarat sig bra. Den trädarten vi har märkt klarar sig överlägset bäst är just klibbalen. Den är också billig att köpa in och växter snabbt. De alar som planterades på visningssträckan för cirka 3 år sedan börjar redan bli över 4 meter höga. Några år till och de börjar skugga åfåran. Vi planerar även för en ny planteringsdag av träd längs med bäcken längre fram i höst. Mer info om den dagen kommer senare.


Genomgång av var träden ska sättas.

Ringvägen
SEF har under första halvan av 2023 deltagit vid samråd och informationsträffar gällande den planerade västra ringvägen. SEF har också lämnat in skriftliga synpunkter till kommunen om varför vi inte anser att vägen borde dras över vår visningssträcka.

Skolbäcken
Arbetet med LEADER-projektets Skolbäcken går framåt. Under året kommer projektet ha genomfört cirka 15 träffar med olika skolklasser runt om i Trelleborg. Som säkert tidigare nämnts består en Skolbäcken av flera olika moment med syfte att ge eleverna en större kunskap om bäcken och livet under ytan. Eleverna får vara med om elfiske, bygga lekbäddar åt öringen, håvning och mycket mer!

Övrigt
I sommars genomförde Sportfiskarna 4 fiskedagar för barn och barnfamiljer i Åmossarna. Dagarna blev lyckade och många deltagare fick fånga sitt livs första fisk. Åmossarna är en bra fiskeplats för den som vill fånga mycket fisk!

Det har även genomförts en fisketävling i Flaningen som Sportfiskarna har hjälp till med. Ett av syftena med tävlingen var att få en uppfattning över vilka fiskarter som simmar i dammen. Resultatet verkar vara att det är väldigt gott om arten Silverruda i dammen, en art som är invasiv i Sverige och lätt tar över. Flaningen som regelbundet får vatten genom att det pumpas från Ståstorpsån och sedan rinner tillbaka i ån är en väldigt näringsrik damm. Trelleborgs kommun undersöker just nu vilka åtgärder som kan tas för att göra Flaningen till ett renare vatten.

Elfiske
Under hösten genomfördes det flera elfisken vid Ståstorpsån för att undersöka fiskfaunan. Öringen är den fiskart man ofta vill fånga och lyckligtvis fångades öringar på samtliga fyra lokaler som provfiskades. Bäcken har under flera somrar haft problem med att den torkar ut och trots den torra försommaren verkar mycket av öringen ha överlevt. Ståstorpsån är ett väldigt näringsrikt vatten och får bara bäcken behålla sitt vatten under hela året kan den producera en stor mängd havsöring. Under elfisket fångades även spigg, abborre, ål och ruda.


Elfiske på gång! I bakgrunden ser man även de alar som planterades för cirka 3 år sedan.

Projektledare Julius Jarving Ohlsson