Nyhetsbrev
Entreprenad Tågarp juli 2021Restaureringen av Ståstorpsån vid Tågarp 2021 vilken skedde samtidigt som en solcellspark etablerades invid arbetsområdet, dvs miljöarbete på bred front!

Det mer konkreta förarbetet till Tågarpsprojektet inleddes redan i januari 2020 med samråd i fält där markägarna, Ståstorpsåprojektet och projektören Naturvårdsingenjörerna AB med Jenny Hedin i spetsen och länsstyrelsens representanter diskuterade planerna. Kort därefter kunde Jenny presentera en översiktlig beskrivning över de åtgärder vi skulle försöka få tillstånd. Frågan var om vi skulle få igång entreprenaden redan samma sommar.... men allt tar sin tid, det administrativa arbetet med finansiering, anmälan om vattenverksamhet, dispens från biotopsvårdsbestämmelser, tillstånd enligt Kulturmiljölagen, ändringar av ritningar upphandling av entreprenaden med mera samt den begränsade tiden arbetet fick genomföras på innebar att den 5 juli 2021 blev startdatum för själva grävarbetet.

Hana Entreprenad AB och LT Entreprenad AB med deras erfarna maskinoperatörer kunde tillsammans under bra arbetsförhållanden (det var lite väl varmt emellanåt, ca 27 grader i snitt i skuggan o den lyste med sin frånvaro) genomföra arbetet med två grävmaskiner, en bandschaktare, en dumper samt en traktor med vagn från SE Jönssons Maskinstation AB på endast 12 dagar.

Samtidigt utfördes biotopvård av Ståstorpsåprojektet och Sportfiskarna med utläggning av ca 100 ton sten o grus i olika fraktioner för lekbäddar och uppväxtområden i hela åfåran. Till hjälp hade vi en hjullastare som körde fram material till oss. Tack vare denna resurs tog detta arbete endast fyra arbetsdagar att genomföra.

Insådd av gräs görs i augusti. Nästa moment därefter blir att ta fram en planteringsplan för plantering av träd och buskar längs sträckan. Själva planteringen genomförs senare i höst.


Tågarpsprojektets avgränsning.Här nedan följer en kavalkad av bilder som speglar arbetets gång
från längst uppströms ner till Tommarpsvägen:

Bilder: Ståstorpsåprojektet, Johnny Carlsson.Den första grävmaskinen körs in på arbetsområdet den 2 juli.


Entreprenören Frenne Lindell ser till så den kommer av maskintrailern.


Arbetet kommer i gång som planerat måndagen den 5 juli. Med den digitala teknologin s.k. maskinstyrning kan maskinoperatörerna gräva helt enligt ritningarna men emellanåt får man ända göra anpassning efter stenblock och annat.


Den gamla åfåran är snart ett minne blott.


En stor mängd stenblock påträffades i den övre delen av projektområdet. De största fick ligga kvar. Av de andra byggdes det upp två stora stenrösen. En gång framöver blir dessa också ett kulturhistoriskt spår och minne från forntiden. Växtligheten som finns runt odlingsrösen ger nyttoinsekter som nyckelpigor och rovsteklar skydd och övervintringsplatser. Insekterna är i sin tur mat åt fåglar, groddjur och fladdermöss.


Sten o grus i olika fraktioner levereras för anläggningen av lek- och uppväxtområdena.


Arbetet med den ca 180 meter långa ”Meanderslinga C” påbörjas.


Kasper Olsson på sin bandschaktare.


Entreprenören Håkan Jönsson, SE Jönssons Maskinstation AB väntar på att få full last.


Den nya åfåran tar snabbt form.


”Meandring C” ca 180 meter med omgivande svämzoner är färdigställd. I nästa skede skall gräs sås in, träd o buskar planteras.


En enligt projektledaren en inte helt orimlig målbild för stora delar av åsträckan om 10 år.


Det har ofta varit översvämningar i området....
Bild M Windh.


... men efter projektet skall de förhoppningsvis vara ett minne blott.


En halv minut efter att den nya åfåran öppnats upp var den första grodan på plats!


.... sen kom den första kräftan...


.......och den första badgästen!


På landbacken irrande denna lilla välkamouflerade Tofsvipeunge runt, knappt synlig för kameran.

Att få uppleva hur flora o fauna så direkt svarar på de biotopförbättrande åtgärderna är ett ovärderligt skådespel!Stellan Ihl börjar sitt arbete med att restaurera den helt igenväxta ”Kräftedammen”


En väl symlig förbättring efter utgrävningen. Nu får dammen även in- och utlopp vilket är betydelsfullt för dess funktion.


Det 60 meter långa inloppsröret har kommit på plats.


Inloppsrörets stenbeklädda mynning i dammen.


Nivåskivan i utloppet vägs in o sätts på plats av Stellan Ihl och Linus Lydeking enligt ritningen nedan.
Överloppsdiket är färdigt. Nu får det gärna börja regna....


Sportfiskarna Julius ”Julle”Jarving Ohlsson lägger ut de första lekbäddarna för öringen. Rickard Olsson ger sig iväg efter mer material.


Anders Karlsson, Sportfiskarnas vice gen.sekr. o regionschef för Region Syd. Våra vägar korsades redan 2009 då Anders jobbade på länsstyrelsen och undertecknad började som projektledare för Tullstorpsåprojektet.


En ny lekbädd. Nu ser vi fram emot senhösten när havsöringarna lämnar havet o stiger upp genom ån för att även ta denna i besittning. Då har de simmat upp ca 4 kilometer genom ån.


Utan Rickard Olssson och hans insats med hjullastaren hade vårt jobb med att lägga ut ca 100 ton sten o grus varit ofantligt mer jobbigt och tagit betydligt längre tid.


Vid grävningen av de nya meanderslingorna stötte vi ofta på det som troligtvis varit den upsprungliga åfårans bottensubstrat.


Utsnitt ur Skånska rekognoseringskartan vid Tågarp. Fältmätningsbrigaden 1812, 1815-20.


En välbehövlig rensning och kantavplaning gjordes vid allmänningen.


”Våtmark E” med en ca 4 meter bred terrass har anlags i den östra delen av Tågarp. Här får ån möjlighet att svämma över vid högflöde.


Dräneringar åtgärdas och märks ut med stora stenblock.


Skörden är bärgad och fyllmassorna från våtmarken bladas ut på åkern.


Kantavplaning direkt nedströms Anselmssons gård. Skillnaden mot utgångsläget är påtaglig.


Sträckan längst nedströms mot Tommarpsvägen påbörjades den 20 juli. Vassen i vänstra delen av bilden visar den tidigare åfåran.Den 120 meter långa ”Meanderslinga G” tar snabbt form. Schaktvolym på sträckan är ca 1 400 m3.


Entreprenören Henrik Mårtensson LT Entreprenad AB tar en kort paus i arbetet.


Så här blev det: En tunn grässvål visar på var den tidigare åfåran har gått. Bilden är tagen från landsvägsbron.


Besiktning 26 juli efter avslutad entreprenad med Ståstorpsån Ekonomisk förening:s ordförande Lars Göran LG Andersson i täten.


Då var det färdiggrävt för denna gången....


Utsikt från Projekthögkvarteret på Vannhögsgatan precis när ett åskväder drog förbi den 29 juli. Man får gärna ha i åtanke att en hel del administration av en ganska många personer ligger till grund för och är en betydande del av arbetet såväl före som efter.

Fortsatt trevlig sommar!

Johnny Carlsson
Projektledare


”Vatten är inte vilken vara som helst, Utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant” Ur EU:s ramdirektiv för vatten

Tidigare nyhetsbrev 2019 - 2021