Karta – Våtmarker

”Där landsbygd möter kuststad”

Efter att ha varit kulverterad från källflödet i området kring Klörup och Alstad kommer ån i dager i höjd med Lilla Slågarp för att snart nå Åmossarna vilket är kommunens största sammanhängande småvattensystem, bestående av strandskyddade småvatten och dödisgropar. Området är medtaget i länsstyrelsens naturvårdsprogram som ett skyddsvärt område som hyser en rik flora och fauna.

På vägen ner mot kusten rinner mellan de kulturhistoriskt värdefulla byarna Västra Vemmerlöv och Hammarlöv. I området kring Vemmerlöv finns bland annat bronsåldershögar och spår efter stenåldersboplatser. Även Hammarlöv har en rik historia och hyser slättens enda rundtornskyrka, byggd på 1100-talet. Båda byarna har mycket aktiva byalag som varje år arrangerar en mängd välbesökta aktiviteter. Söder om Hammarlöv på Lunds Stifts mark, har en våtmark anlagts 2014. Den har fått namnet Tornhögsvåtmarken efter den närbelägna fornlämningen.

Ner genom Tågarps dalgång. Området är en dalgång med fuktstråk. Fuktstråket ger en intressant flora och fauna och området bör, enligt kommunens natur- och kulturmiljöplanen, inventeras. På ett fält i området ligger ett av kommunens största kända flyttblock från istiden, vilket gör att det även har ett geovetenskapligt värde. Här finns även en liten privat flygplats.

Nu har vi kommit till Ståstorpsåns Visningssträcka strax söder om Tommarpsvägen. Här anläggs 2019 en våtmark, översvämningszon, meandrande åfåra, kantavplaning i terassform s.k. tvåstegsdiken, sedimentfälla. Detta kommer att följas upp 2020 med träd- och buskplanteringar och andra biotopvårdsinsatser som utläggning av sten och grus till för havsöringen. Här planeras även för informationsinsatser vid en rastplats.

Strax öster om Tommarpsvägen kan man se tydliga spår efter de vallgravar som tillhört Svenstorps Herregård. Borgen var en väpnargård under 1100-talet och fram till ca 1350. En intressant lämning från tiden efter vikingatiden som tyvärr få känner till.

Strax norr om Hedvägens förlängning och ner till mynningen är det kommunen som är markägare. Vi kallar det den ”nedre delen” Här utvecklas det Västra verksamhetsområdet för fullt med en mängd nya företag. Sydväst om korsningen med Västra Ringvägen ligger en stor dagvattendamm där ån skulle kunna rinna igenom.

Nedströms passerar ån Flaningen, ett större grönområde med en stor fågeldamm. Det centralt belägna området med fina promenadstråk är ett mycket välbesökt och attraktift rekreationsområde. Från en mindre damm ”den lilla dammen pumpas vattnet in i den stora dammen. Här skulle Ståstorpsåprojektets ambitioner om vattenvård komma väl tillpass för att ta till vara områdets potential till gagn för miljön.

Vi har nått mynningsområdet där det planeras för fullt för ”Västra Sjöstaden” som skall bli en ny attraktiv och hållbar stadsdel vid havet. Härifrån kan man tänka sig en grön korridor upp längs ån som ett fint rekreationsstråk med upplevelser av både stad som landsbygd.

Det övergripande projektmålet är att restaurera stora delar av den öppna delen av ån, ca 14km, och samtidigt anlägga ett stort antal våtmarker och uppnå 120 hektar total våtmarksyta! Kartan nedan visar projektets våtmarker och andra intressanta objekt i avrinningsområdet. Än så länge är det inte så många med planen målbilden är tydlig. Det vill säga ett pärlband av våtmarker längs den restaurerade ån.

Klicka på markörerna för mer information om de olika våtmarkerna.

Se vidare Bildgalleri över våtmarkerna