BLI MEDLEM

STÅSTORPSÅN EKONOMISK FÖRENING

Föreningen bildades 2017 av markägare längs längs med Ståstorpsån för att med Ståstorpsåprojektet ta ett helhetsgrepp om det ca 4300 hektar stora avrinningsområdet. Det övergripande projektmålet är att restaurera hela den 14 km öppna delen av vattendraget och samtidigt anlägga 120 hektar våtmarksområde.

Målsättningen är är att:

  • Minska näringstillförseln till Östersjön kväve med 30 ton/år dvs. ca 34 %, fosfor med 750 kg/år dvs. 50 %
  • Motverka erosion och översvämningar genom att plana av åfårans kanter
  • Minska rensningsbehovet genom beskuggande trädplanteringar
  • Öka den biologiska mångfalden genom att anlägga ett pärlband av våtmarker och restaurera ån
  • Återskapa ett värdefullt fisksamhälle genom biotop- och fiskevårdsinsatser
  • Förbättra odlingen och markens avkastning
  • Öka möjligheterna till rekreation och friluftsliv
  • Uppnå god status enligt Vattendirektivet

Medlemskap i Ståstorpsån Ekonomisk Ekonomisk Förening förbehållet fastighetsägare och brukare inom avrinningsområdet. Du som ändå vill stödja stödja vårt vårt miljöarbete hjärtligt välkommen att bli stödmedlem och betalar då endast årsavgiften. Vänligen ange ditt namn och e-postadress när du betalar så så registrerar dig på sändlistan för projektinformation.

Välkommen i Föreningen!
LG Andersson ordförande

Projektledare: Julius Jarving Ohlsson
Tel: 0700209055
E-post: