Nyhetsbrev hösten 2021Ha en fin höst & ta gärna en tur längs Ståstorpsån!

Efter sommarens entreprenad och de efterföljande biotopåtgärderna med utläggning av sten & grus avser vi att under november plantera nästan 2 000 träd och buskar längs ån i Tågarp och Västervång! Samtidigt slutredovisas det pågående LOVA-projektet ”Ståstorpsåprojektet - Från planering till implementering” till länsstyrelsen och Havs och Vattenmyndigheten.

Ståstorpsåprojektet löper sedan vidare med LOVA/LONA-projektet ”Ståstorpsåprojektet Fas 3” som finansierar projektarbetet fram till 31 oktober 2023. Parallellt med LOVA-projektet löper Leaderprojektet på med diverse aktiviteter som Skolbäcken, Å-dagar med biotopvårdsarbete, Vattendragsvandring, Seminarium och mycket annat. Information om allt detta följer från Sportfiskarna.

Vi ser med spänning fram emot att havsöringen skall stiga upp i ån till de nyanlagda lekbäddarna. Läs gärna vidare om havsöringen under fliken Aktuellt -Tidigare nyhetsbrev: ”Nyhetsbrev sommarspecial juli 2020”. Genom de tidigare nyhetsbreven kan du också följa det fortlöpande projektarbetet.


I mitten av december 2020 kunde lek iakttas på ett flertal av lekbäddarna!
Bild: Lars Sundlöf

Här följer några bilder från restaureringen av Ståstorpsån i Tågarp, Ståstorp och Västervång. Där inget annat anges är bilderna tagna av undertecknad.

Visningssträckan Ståstorp


Visningssträckans våtmark under anläggande 2019.

Våtmarken 2021.


Före: Öster om våtmarken.

Efter: Nyanlagt tvåstegsdike.


Före: Söder om våtmarken.

Efter: Tvåstegsdike med klibbal.

Tågarp


Utsnitt ur Skånska rekognoseringskartan
framställd av Fältmätningsbrigaden 1812 till 1820.
Ån meandrar åter fram genom det nygamla landskapet.
Bild: Ebbe Berglund

Arbetet med ”Meanderslinga C” påbörjas och den nya åfåran tar snabbt form.


Våtmarken väster om Tågarps by.

       

Meanderslingan med omgivande svämzoner är färdigställd.
Stora mängder sten & grus för lekbäddar, uppväxtområden och ståndplatser har lagts ut.

Den restaurerade” Kräftedammen” nu med inlopp samt utlopp via ett öppet överfallsdike.
Bild: Ebbe Berglund
Efter några dagars regn i mitten av oktober steg vattnet i dammen och började rinna genom överfallsdiket.


Kantavplaning direkt nedströms Tågarps by.
Bild: Ebbe Berglund


Den nya meanderslingan direkt uppströms Tommarpsvägen.

Västervång

Övre delsträckan före & efter åtgärd. Efter samråd med länsstyrelsen sänker vi terrassnivån lite till.

Nedre delsträckan före & efter åtgärd.
Bild före: Ebbe Berglund


Projektledning

Jag har alltid haft förmånen att bo kustnära men samtidigt fått uppleva hur havsmiljön försämrats sedan uppväxtåren på 60-talet. Det har därför varit mycket värdefullt för mig att under de två första decennierna av 2000-talet kunnat arbeta med vattenvård i åarna på Söderslätt. Drivkraften har framförallt varit att medverka till att minska övergödningen till Östersjön, samtidigt öka de biologiska värdena, återskapa och lyfta fram värdefulla natur- och kulturmiljöobjekt längs med åarna samt bidra till ett bättre klimat. Viktigt har också varit att fortsätta sprida information om ”Tullstorpsåmetoden” vidare till andra markägare och organisationer runt om i Sverige med liknande åtgärdsbehov för sina vattendrag.

Efter att 2016 ha avslutat mitt arbete med att restaurera vattendrag tackade jag hösten 2019 ja till att åter ta rollen som projektledare, inledningsvis både för Tullstorpsåprojektet och Ståstorpsåprojektet. Hösten 2021 kan jag se tillbaka på ett ytterligare antal händelserika vattenvårdsår där Ståstorpsåprojektet gått vidare från den inledande planeringsfasen till att genomföra konkreta åtgärder.

Den 31 oktober 2021 slutar jag som projektledare för Ståstorpsåprojektet och går i pension. Ståstorpsån Ekonomisk förening har med anledning av det tecknat avtal med Sportfiskarna Region Syd, Malmö att projektleda och fortsätta utveckla projektet med Ebbe Berglund som projektledare. Jag är förvissad om att Sportfiskarna med sin stora erfarenhet, breda kompetens och stora intresse för konkreta åtgärder medverkar till att Ståstorpsåprojektet utvecklas i enlighet med beslutad målsättning. Lycka till! Samtidigt tackar jag alla som medverkat och följt projektarbetet och fortsätter göra så! Tack för uppmuntrande tillrop!

Johnny Carlsson


Sportfiskarna: Från vänster: Ebbe Berglund, projektledare fiskevård och fr.o.m. 1 november 2021 projektledare för Ståstorpsåprojektet. Kollegan Julius Jarving Ohlsson, regionalt ungdomsansvarig och Anders Karlsson regionchef och biträdande generalsekreterare. www.sportfiskarna.se

Nyhetsbrev Juli 2021

Tidigare nyhetsbrev 2019 - 2021