Tidigare nyhetsbrev 2019 - 2021

Nyhetsbrev juni 2021


Nu sjunker vattenföringen i ån.

Sommaren är här och i skrivande stund i mitten av juni är det soligt o fint! Öringungarna ilar omkring i ån och fågelungarna som sprungit omkring längs med våtmarken har ätit upp sig och blivit flygfärdiga. Ja, det händer en hel del i naturen och helt säkert har våra naturvårdsåtgärder redan gynnat den biologiska mångfalden på många sätt. Samtidigt funderar man över hur det blir framöver, t.ex. med tanke på alla plantorna som vi planterade i höstas. Vi har redan i början av juni behövt vattna de större träden. Man kan även oroas över att ån torkar ut, vilken den som många andra mindre vattendrag delvis också gjorde under några veckor ifjor somras senast. Då får fiskarna och många vattenlevande småkryp tyvärr det svårt.

Karaktäristiska vattenföringar har beräknats av Jordbruksverket 2011 utifrån ett avrinningsområde på 43 km2

Beräknade flöden i Ståstorpsån: m3/s
MQ Medelvattenföring 0,3
MHQ Medelhögvattenföring 3,0
HHQ10 Högsta högvattenföring, 10 års återkomsttid   6,4


Världsmiljödagen 5 juni 2021
Denna dag gick startskottet för FN:s restaureringsdecennium; för att förhindra, stoppa och vända försämringen av ekosystem över hela världen. ”Ett globalt stridsrop för att hela vår planet” med frågan – hur kan du bidra?

Sverige uppmärksammar våtmarkernas betydelse för klimatet på Världsmiljödagen.

Naturvårdsverkets bidrag i detta sammanhang är bland annat att låta restaurera och anlägga våtmarker, främst för ökad biologisk mångfald och för minskad klimatpåverkan. Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Restaurering-av- vatmark-Naturvardsverkets-bidrag-till-FNs-globala-stridsrop/#

En del av de medel som Ståstorpsåprojektet har att jobba med fram t.o.m. oktober 2023 kommer från Naturvårdsverkets Lokala naturvårdssatsning (LONA) där Trelleborgs kommun administrerat vår ansökan för att anlägga nya- eller restaurera befintliga våtmarker.

Tillsammans med det LOVA-bidrag som erhållits av Havs- och vattenmyndigheten genom länsstyrelsen i Skåne finns det förutsättningar att genomföra åtgärder som minskar övergödningen till ån och vidare ut i Östersjön. Läs mer: https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---skane/2021- 04-27-nastan-20-miljoner-kronor-till-battre-vattenkvalitet-i-skanska-vattendrag-sjoar-och- hav.html

Skolbäcken


Klass 6 från Skegrie skola på besök vid ”Skolbäcken” Ståstorpsån. Bild: Sportfiskarna

För Sportfiskarna är naturkunskaper och miljöengagemang nära kopplat till positiva upplevelser ute i det fria – vid bäcken, sjön, kustlinjen och våtmarken. Att få se, höra och känna på en levande vattenmiljö ger intryck som håller sig kvar. Om vi dessutom ger våra barn möjligheten att göra praktiska insatser som skapar än mer liv i vattnet – då har vi gjort något verkligt betydelsefullt. Därför har vi på Sportfiskarna utvecklat satsningen ”Skolbäcken” (från Sportfiskarnas hemsida) www.sportfiskarna.se

Invigning av Visningssträckan 22 juni kl. 10.00!
Nu när det mesta av kringutrustningen på plats är dags för invigning av Visningssträckan. Anmälan sker till
Välkommen!

Stora Coops parkering, Västra Ringvägen
Denna plats invid ån är en naturlig utgångspunkt för att besöka visningssträckan i Ståstorp och om man så vill vidare längs med ån. Butikschefen varit mycket tillmötesgående och gett oss möjlighet att sätta upp en stor välkomstskylt där vi informerar om projektet. Kommunen har nyligen meddelat att det inte behövs bygglov så nu skall den snart vara på plats.


Välkomstskylten som kommer att stå utanför entrén till Stora Coop butiken.


Från Stora Coops parkering är det ca 1 km vandring längs med ån till rastplatsen.Söder om våtmarken har vi anlagt en rastplats med tillgänglighetsanpassade sittgrupper. Där finns även en informationstavla som beskriver området och många av dess värden, likaså var de nio faktaskyltarna är utplacerade. Den påminner även om allemansrätten och allemansvett. Läs gärna mer om allemansrätten på www.allemansratten.se Längre uppströms har en bro anlagts och vid det västra brofästen kommer ytterligare en rastplats att anläggas.


Visningssträckans informationstavla.


Tillgänglighetsanpassade sittgrupper i nära anslutning till markvägen som leder ner till rastplatsen från Tommarpsvägen.


Nio olika faktaskyltar längs med sträckan ges information om sedimentfällan, slingrande åfåra, våtmarken, fåglarna, flacka åbrinkar, träd- och buskplanteringar, fiskevård, viltvård och översvämningszonen.


Den nya gångbron.

Snart är det dags för Tågarpsprojektet
Efter midsommar är det dags för Hana Entreprenad AB att etablera sina maskiner i Tågarp för att påbörja arbetet i början av juli. Efter all planering och förarbete med finansiering, ritningarna och myndighetsbeslut blir det äntligen dags för de konkreta åtgärderna, dvs det vi gillar mest!!


Direkt uppströms visningssträckan kommer restaureringen av ån bli mycket tydlig då den gamla åfåran läggs igen och en helt ny åfåra anläggs istället!

Stora Å-dagen 2021
Ett år har gått sedan den första ”Stora Å-dagen” i juni 2020. Det har blivit den återkommande och värdefulla begivenhet med arbete och trivsam gemenskap för underhåll av ån som vi hoppats på. Vi hjälptes åt att röja vass, alger och annan vegetation på den 800 meter långa visningssträckan. Vi passade även på att underhålla lekbäddarna för öringen som vi anlade i fjor. Ebbe hade ordnat frallor, kaffe m.m., det satt perfekt i fikapausen! Troligtvis blir det en liknade arbetsinsats senare i sommar. Läs mer om nyttorna med arbetet i Nyhetsbrev juli 2020.


På bilden ser vi Ebbe Berglund, Theresa Gerdtsson, Jörgen Holst, Peter Gerdtsson och Kerstin Fredricson. Dessutom medverkade även Raymond Lützhöft, Per Göran Jönsson, undertecknad och John Schütte. John hade med sig tre barn som byggde en egen lekbädd för havsöringen!

Trevlig sommar!
Johnny Carlsson
Projektledare

”Vatten är inte vilken vara som helst, Utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant”

Ur EU:s ramdirektiv för vatten


Nyhetsbrev våren 2021


Vårtecken!

Nytt år nya möjligheter!
Våren är här igen, alltid lika välkommen! Förhoppningsvis blir vi alla som vill vaccinerade och kan röra oss lite friare igen. Flyttfåglarna vänder tillbaka och öringungarna kommer upp ur lekgruset. Det ser ut som att de flesta växterna vi planterade på visningssträckan i november (ca 1 500 träd o buskar) har klarat vintern bra. Lövsprickningen är i full gång. Nu hoppas vi på en gynnsam sommar så träden kan rota sig ordentligt och börja växa.

Mindre strandpipare, par på visningssträckan, ovanför spejade Tornfalken.... Bilder: Lars Sundlöf april 21.

Tågarpsprojektet och Västervångsprojektet

Projektsträckorna.

På fastigheterna Tågarp 2:1, 4:1 och 6:9 förbereds åtgärder som våtmarker, meandring, tvåstegsdiken, kantavplaning, översvämningszon och biotopvård med sten o grus i åfåran att genomföras på en ca 1 500 m lång sträcka. På fastigheterna Västervång 1:49 m.fl. och Ståstorp 7:13 m.fl. förbereds för tvåstegsdiken med mera på en ca 300 m lång sträcka. I somras erhölls länsstyrelsens beslut i anmälningsärendet samt tillstånd från kulturmiljöenheten. Planen är att entreprenaden skall genomföras sommar/tidig höst 2021. Därefter vidtar trädplantering. Läs även om delprojekten i tidigare nyhetsbrev.

Utsnitt ur ritning nr 4, Tågarpsprojektet, markägare Jan-Eric Anselmsson, Tågarp 2:1 (direkt norr om Tommarpsvägen och visningssträckan).


Utsnitt ur Skånska rekognosceringskartan från 1810-talet.

Tack vare restaureringen kommer en äldre landskapsbild kommer att återställas. Arbetet sker inom ett ur kulturmiljöhänseende intressant område. Länsstyrelsens bedömning: // Arbetet ska genomföras som i huvudsak meandring, kantavplaning, tvåstegsdike och översvämningszoner. Meandring kommer i stort att utföras där ån meandrat tidigare, sett utifrån historiska kartor. De arbeten som ska utföras inom bytomten är två st översvämningsytor i direkt anslutning till ån. Utifrån historiska kartor från1701 och framåt har bebyggelsen i byn varit konsekvent belägen dvs att ingen historisk bebyggelse verkar påverkas av ingreppen, framförallt som bebyggelsen inte legat i direkt anslutning till ån. Enligt Länsstyrelsens bedömning är sannolikheten därför begränsad att fornlämningar ska komma att påverkas, varför arbetet kan ske under anmälningsplikt.//


Utsnitt ur ritningen för Västervångsprojektet, markägare Henry Fäldt.

Samverkan med Trelleborgs kommun
I egenskap av markägare nedströms och med tanke på det planerade stadsutvecklingsprojektet ”Västra Sjöstaden” har kommunen visat stort intresse för Ståstorpsåprojektet. De åtgärder som vidtas på egen initiativ av markägarna på landsbygden väntas ha stor betydelse för att bidra till att skydda befintlig och ny bebyggelse mot följden av väntade klimatförändringar som havsnivåhöjning och mer oförutsägbara väderleksförhållande med extrem nederbörd som skyfall med extrema vattenstånd i vattendragen.

Vid möte med KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) där Mikael Rubin, Erik Lundström, Helmuth Petersen och Lennart Höckert medverkade tycktes det råda stor enighet över partigränserna om att kommunen såg positivt på markägarnas egna initiativ med engagemang i vattenvårdarbetet vilket dessutom genererar så mycket mer, t.ex. ökade möjligheter till rekreation och friluftsliv och biologisk mångfald!

Kommunens mark
Direkt nedströms Västervångsprojektet har kommunen låtit projektera det kommunägda området längs vattendraget ner till Hedvägen. Entreprenaden väntas bli genomförd under

 1. Länsstyrelsen ser mycket positivt på att det tas ett samlat grepp kring vattendraget och anser att samarbete mellan kommunen och Ståstorpsåprojektet är en viktig del i arbetet.


Översikt över kommunens projekt i Ståstorpsån.

Fler projektmöjligheter
Under 2020 har projekteringen av vattendraget fortsatt och flera mycket intressanta lägen för åtgärder har identifierats. Kontakter har tagits med markägare från Tågarp och upp till Lilla Slågarp vilket resulterat i ett flertal konkreta åtgärdsförslag för att nyanlägga och restaurera våtmarker och samtidigt restaurera delar av vattendraget med tvåstegsdiken.

Finansiering av ”Ståstorpsåprojektet Fas 3” 2021-2023
Att kunna kombinera LOVA med LONA-våtmark har varit i nuläget varit helt avgörande för att kunna söka fullständig finansiering av Ståstorpsåprojektets vidare åtgärdsplaner. Vattenvårdsprojekt kan initieras och drivas av lokala initiativtagare men det är endast kommuner som kan söka LONA-bidrag, vilket inneburit att ett närmare samarbete med Trelleborgs kommun etablerats. Under mars/april erhöll Ståstorpsåprojektet länsstyrelsens beslut om nya medel LOVA/LONA medel vilka ger möjlighet att bedriva verksamhet fram t.o.m. oktober 2023!

Leaderprojekt Ståstorpsån
Det omfattande Leaderprojektet flyter på som planerat med Sportfiskarnas Ebbe Berglund som projektledare. En operativ ledningsgrupp med Sportfiskarna, Ståstorpsåprojektet, kommunen och Visit Trelleborg samverkar i arbetet. Ståstorpsåns visningssträcka utrustas nu med rastplats, sittgrupper, informationsskyltar, en bro med mera. En särskild satsning görs för skolbarnen genom Sportfiskarnas koncept "Skolbäcken" Vi är förvissade om att vattendraget med omgivande miljö kommer att uppmärksammas som ett trevligt tätortsnära naturområde av såväl kommuninnevånare som av tillresta besökare från när o fjärran!


Sittgrupper på visningssträckan. Bild: Ebbe Berglund

Röjardagen 16 april På ”Röjardagen” rensades gammalt ris bort från buskaget på den östra sidan av ån där bron skall ligga så det blir en gång genom snåret. Samtidigt placerades de nio plintarna/skyltställen till faktatavlorna ut längs med hela visningssträckan. Skyltillustrationerna är i princip klara och går snart till tryck.


Röjargänget: Ebbe Berglund, Cathrine Ek, Mona Windh, Hans Ström, Anders Karlsson och Raymond Lützhöft. Det var fint väder, korvgrillning o kaffe m.a.o. helt perfekt!


Den 20 april började Joakim ”Jocke” Ingered bygga gångbron som beställts av Utform AB.


Så här fin blev den!

Välkommen ut i naturen!

Johnny Carlsson
Projektledare
Vinter vid Ståstorpsån!

Nyhetsbrev januari 2021


Våtmark i vinterskrud, bild Kerstin Fredricsson 6 januari.

Följ länken till filmen som skildrar ”Stora Planteringsdagen 2020”

https://www.youtube.com/watch?v=SmYNZT0FJnQ&feature=youtu.be

Denna och senare händelser blir del av ett stort internationellt filmprojekt "Our common water" som filmaren Johan Heurgren medverkar i. Läs mer om det på hans hemsida https://www.heurgren.se

I dokumentären är ledorden "tillsammans med naturen kan vi människor, om vi samarbetar, rädda och förbättra villkoren för allt levande och samtidigt skapa en bättre framtid." Johan tycker att det han ser om arbetet kring Ståstorpsån uppvisar allt detta - samarbete med naturen och med varandra och dessutom ideellt, d.v.s. så finns en stark önskan om en bättre framtid. Fortsättning följer.

Vi ser fram emot ett händelserikt år 2021 med konkreta åtgärder i fokus!

Johnny Carlsson Projektledare


Nyhetsbrev december 2020


Längst uppströms på visningssträckan.

År 2020 går mot sitt slut men Ståstorpsåprojektet flyter på! Ambitionen är att fortsätta utveckla projektplanen för en bättre miljö i landskapet och havet! Detta nyhetsbrev beskriver en del av det som hänt den senaste tiden och vad som är på gång framöver.

Aktuellt

Tågarpsprojektet och Västervångsprojektet (se tidigare nyhetsbrev) Ritningarna är snart klara. Nästa steg blir att upphandla entreprenaden för ett genomförande under sommar/höst 2021.

Fler projektplaner
Under hösten har vi tillsammans med Naturvårdsingenjörerna AB besökt flera markägare med intressanta lägen längs ån. Detta har resulterat i ett flertal olika förslag på åtgärder.

Här är ett:


Våtmarksförslag ”Lysedammen” på Egonsborg.

”Lysedammen” på Egonsborg
Förslaget innebär att ån leds om i en helt ny ca 800 meter lång fåra. I denna schaktas en yta ut som fungerar som svämområde vid högre flöden. Vid lågflöden så drar det sig tillbaka till åfåran. Schaktmassorna planas ut på omgivande åkermarken och en bit av den befintliga åfåran läggs igen (se bildens övre vänstra del). Förutom att det kan bli en ny fin slingrande åfåra med sten & grus i för lekbäddar till havsöringen skulle vi även kunna plantera träd o buskar längs med åkrönet. Ett redan fint område som kan bli ännu bättre och ha stor miljönytta! Det är ett intressant förslag men längs vägen till ett förverkligande finns det många utmaningar att ta oss an. Det blir spännande att se hur det går….


Utsnitt ur Skånska rekognoseringskartan. Fältmätningsbrigaden 1812, 1815-20.

I slutet av november har ansökan om statliga LOVA/LONA bidrag om drygt 7,5 mkr skickats till länsstyrelsen. I februari - mars väntas beslut om finansiering i avsikt att:

 • Nyanlägga och restaurera 7 våtmarker med ca 12,7 ha våtmarksyta.
 • Restaurera ca 1,5 km av vattendraget med kantavplaning, tvåstegsdiken, meandring, översvämningszoner, trädplantering, biotopförbättrande åtgärder i åfåran med mera.
 • Upprätta erforderliga dokument – projektering – anmälningar/tillstånd – upphandling – entreprenad – byggledning.
 • Fortsätta projektera avrinningsområdet i samråd med markägarna, länsstyrelsen, kommunen och konsulter för att hela tiden kunna ha konkreta åtgärder på gång.
 • Fortsätta inventering och uppsökande verksamhet i avrinningsområdet.
 • Undersöka möjligheterna att ersätta de olika dikningsföretagen inom avrinningsområdet genom att istället bilda en vattenregleringssamfällighet. Avsikten är att denna samfällighet sedan skall lämna över allt ansvar för anläggningsåtgärder och underhåll till SEF.
 • Tillsammans med Tullstorpsåprojektet och Sportfiskarna starta upp och utreda formerna för och medverkande parter i en framtida organisation för att driva vattenvårdsprojekt i olika avrinningsområden – “Vattendrag 3.0” (arbetsnamn).
 • Förstärka samarbetet med kommunen och deras bolag; inte minst Visit Trelleborg för kommunikationsinsatser om projektarbetet.
 • Fortsätta informera om Ståstorpsåprojektet och utveckla nya informationsmaterial.

Visningssträckan

Sportfiskarnas biotopvårdsarbete i Ståstorpsån
Uppdraget var att utföra kompletterande biotopförbättrande arbeten på den nästan kilometerlånga visningssträckan där Ståstorpsåprojektet tidigare under året genomfört ett omfattande vattenvårdsarbete med återmeandring, kantavplaning, tvåstegsdiken, svämzon, slamfälla samt en större våtmark i anslutning till ån. Sportfiskarnas uppdrag bestod i att planera och utforma drygt 20 lekbäddar för öring med anknytande uppväxtområden, samt att leda och genomföra själva biotoparbetet. Själva anläggningen av lek- och uppväxtområdena genomfördes under lågvattenperioden i juni-september.


De engagerade markägarna Peter och Theresa Gerdtsson tillsammans med Sportfiskarnas eldsjälar Ebbe Berglund och Julius Jarving Ohlsson anlägger lekbäddar. Bild: Sportfiskarnas regionchef och vice generalsekreterare Anders Karlsson som också medverkade, precis som han gjort vid ett stort antal andra vattendragrestaureringar runt om i Sverige.

Sportfiskarnas rapport ”Uppdrag biotopvård i Ståstorpsån” finns under fliken rapporter.


”Stora planteringsdagen” den 9 november.

Planteringsdagarna november 2020
Det började som en riktig rysare då leveransen trots tidsbeställning var kraftigt försenad. Allt kan strula till sig men plantskolans snabba o positiva respons på reklamationen gör det lättare att glömma krånglet. Ett proffsigt agerande!

Vi var drygt 20 ideella krafter som på bästa sätt hjälptes åt. Föreningsmedlemmar, bekanta till Peter o Theresa, SE Jönssons Maskinstation, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna region syd, lokala sportfiskare med flera. Efter 5 timmar hade vi planterat en stor del av de drygt 1200 plantorna. Mycket efter ritningen men det gavs även tillfälle till att improvisera. Dagen efter planterade åtta av oss de kvarvarande plantorna, sedan slutförde Peter, Theresa och jag stolpsättningen. Ta del av Sportfiskarnas hemsidas med ett reportage om planteringen på Tusentals träd och buskar planteras längs Ståstorpsån i Skåne - Nyheter & aktuellt | Sportfiskarna


Det gick undan när Fredrik Hallström och Henrik Fäldt planterade i fåran som Martin Fäldt drog upp med kabelskäret efter traktorn.


Fikapausen var är ett välkommet avbrott i det flitiga planteringsarbetet! Projektsekreterare Håkan Jönsson och Therese Bergström från SE Jönssons Maskinstation grillade korv & hamburgare!

Det blev inte tid till att ta bilder men allt filmades av Johan Heurgren som mycket tacksamt lovat oss en liten film till hemsidan. Förhoppningsvis blir vår planteringsdag även en del av ett stort internationellt filmprojekt "Our common water" som Johan medverkar i. Läs mer om det på hans hemsida www.heurgren.se Såväl Trelleborgs Allehanda som Lokaltidningen skildrade evenemanget. Att så många bidrog till denna fantastiska insats är vi i Ståstorpsåprojektet mycket tacksamma för!

Till våren kan vi träffas igen och se plantorna börja växa! Troligtvis då även göra en insats med eventuella kompletteringar och finputsning.

Leaderprojekt Ståstorpsån

Skylttexterna/illustrationerna som har sitt ursprung från Tullstorpsåprojektets visningssträcka har reviderats så de skall passa Ståstorpsåns visningssträcka. Nio skyltställ är beställda så dessa faktatavlor skall säkert var på plats nästa vår.


Exempel på faktaskylt.


Flera sittgrupper är redan beställda!


Vi planerar även att lägga ut en bro någonstans i den övre delen av visningssträckan.
Tanken är att man lätt skall kunna ta en rundtur längs båda sidor av ån.

En viktig sak som diskuteras är ”entrén” för vandring till visningssträckan och kanske vidare upp längs ån. Det är önskvärt att undvika onödig trafik längs markägarnas fastighet. Det område som istället ses särskilt intressant är någonstans vid Stora Coop. Där finns parkeringsmöjligheter samt plats för en större informations- och hänvisningstavla. Inledande kontakter har tagits med Coops hållbarhetsutvecklare. Vi får se hur det utvecklar sig….


Exempel på informationstavla i lärk.

Information
Leaderprojektets ledningsgrupp informerade Visit Trelleborgs nya vd Maarja Edman om vattenvårdsarbetet i stort och särskilt ”Leaderprojekt Ståstorpsån” vid ett möte på turistbyrån. Visit Trelleborgs engagemang, resurser och intresse av samarbete stärker projektets möjligheter att kommunicera vår medverkan i att uppfylla två av Leaders övergripande mål:

”Det värdefulla vattnet” har förvaltats så att det är en resurs för hela Söderslätt.

”Besöksnäring året runt” en besöksnäring som året-runt binder samman Söderslätts huvudtillgångar – jorden och vattnet, med de kreativa näringarna har skapats.

Vattenundersökningar


”Det behövs bara ett tiotal sekunder på vattenytan, så har man fiskat upp ett vattenprov”. Foto: Johan Dernelius/SVT

Provtagning på sjön Åmossarna (som också är en del Ståstorpsåprojektet) har genomförts med helikopter! www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/800-sjoar-kollas-fran-luften Åmossarna har tidigare undersökts av SLU bl.a. 2008 och 2014. Till våren kan vi enligt SLU få tillgång till resultatet av den nya provtagningen. Mätvärdena kan vara till nytta vid en långsiktig analys av vattenkvalitén i området. miljodata.slu.se/MVM/Search

Som tidigare informerats om genomför Lukas Hallberg, SLU ett 3-årigt doktorandarbete avseende utvärdering av tvåstegsdiken i Sverige. I Skåne medverkar vi med vid undersökningarna i Ståstorpsån och Tullstorpsån. Förutom vatten- och sedimentprovtagning mäts även vattennivå och lufttryck. I vattenproverna analyseras en mängd parametrar som NH4-N (Ammonium), NO3-N (Nitrat), TP (Totalfosfor), PO4-P (Fosfat), Slamhalt (suspenderade partiklar) och DOC (Löst organiskt material).

Din medverkan gör skillnad!

Tänk på möjligheten att aktivt medverka i Ståstorpsåprojektet med olika förslag eller genom att ansluta dig till en arbetsgrupp t.ex. för Information och utåtriktad verksamhet.

Författare: Projektledare Johnny Carlsson


Nyhetsbrev oktober 2020

Nu är det klart, det blir ett Leaderprojekt Ståstorpsån!

Leader Söderslätt https://www.leadersoderslatt.se/ har godkänt vår ansökan "Leader Ståstorpsån" om totalt 2 mkr med högsta poäng! Därav bidrar mycket glädjande Trelleborgs kommun med 1/3, dvs den offentliga medfinansieringen. Projekttiden är 30 månader. Nu är det dags för direkt konkreta åtgärder, det vi gillar bäst!

Sportfiskarna, region syd, är projektägare med Ebbe Berglund som projektledare, därifrån medverkar även vice gen.sekr. Anders Karlsson samt undertecknad som timanställd. I den operativa ledningsgruppen OLG ingår även Ståstorpsån Ek. för. ordf. Lars Göran Andersson, markägaren på visningssträckan Peter Gerdtsson och kommunekolog Cathrine Ek från kommunens tekniska serviceförvaltning. Därutöver kommer det att erfordras medverkan från ett stort antal andra resurspersoner såväl från föreningen som från andra berörda.

Ambitionen är att i höst/vinter upprätta en rastplats. Text och illustrationer till infotavlor skall samtidigt framställas. Dessutom kommer aktiviteter med skolorna igång med Sportfiskarnas läro- och upplevelsekoncept "Skolbäcken nu i höst. https://www.sportfiskarna.se/Ungdom/Fiske-i-skolan/skolbäcken Mer information om Leaderprojektet följer efter hand som det fortskrider.

Plantering av träd och buskar längs med Visningssträckan.

Planteringsgruppen med Kerstin Joäng i spetsen har tagit fram ett jättefint planteringsförslag för området längs med bäcken och våtmarken. Huvudsyftet blir att beskugga vattendraget vilket samtidigt ger en ökad biologisk mångfald och många andra nyttor. När det är dags för plantering, troligtvis i november, hoppas vi även få hjälp av föreningens medlemmar och andra frivilliga!


En beskuggad å.

Lekbäddarna för havsöringen är på plats

Nu har öringen fått 23 nya lekbäddar med grus och sten till sitt förfogande för höstens lek på visningssträckan. Nu väntar vi bara på att den skall ”stiga” upp i ån vilket brukar inträffa i början av november, bland annat beroende på rätt vattentemperatur och flödesförhållanden i ån. Vass och alger har rensats bort så förutsättningar för en bra lek tycks vara goda!

Projekt Västervång (se även tidigare info)
Entreprenadritningen är på gång. Hur vi gör med entreprenaden är ännu inte bestämt. Då den till stor del består av kantavplaning i form av tvåstegsdiken finns möjlighet att påbörja arbetet tidigare än Tågarpsprojektet.


Gränsen mellan visningssträckan och Tågarp.

Projekt Tågarp (se även tidigare info)
Efter länsstyrelsens kulturmiljöenhets beslut att ge projektet klartecken finns det möjligheter att fortsätta processen. Naturvårdsingenjörerna AB tar nu fram en entreprenadritning. Då åtgärder i åbotten blir aktuella, som meandring, kommer arbetet troligtvis inte komma igång förrän sommaren 2021.

Vidare uppströms Tågarp
Projektet kommer i höst att göra fältbesök hos markägarna uppströms Tågarp, upp mot Åmossarna, för att utreda möjligheterna för nya vattenvårdsprojektprojekt i och långs med ån. Då fler markägare själv hört av sig och visat intresse för att också medverka i projektet så kan det säkert hända en del till framöver.

Ytterligare information
Nu i Coronatiderna är det lite knepigt att samlas men så snart det blir läge så avser vi bjuda in till informationsmöte om såväl Leaderprojektet som Ståstorpsåprojektet i stort.

Ha en fin höst & ta gärna en tur längs Ståstorpsån!
Nyhetsbrev sommarspecial juli 2020


En välbehövlig paus vid premiären av Stora Å-dagen!

Stora Å-dagen!
Den 23 juni 2020, i soligt o fint väder, var det premiär för Stora Å-dagen med förhoppning om att det skall bli en återkommande begivenhet med arbete och trivsam gemenskap så länge ån rinner fram genom bygden. Trots att dagen blev hastigt bestämd så var vi ändå åtta personer som hjälptes åt att röja vass längs med ån. Peter Gerdtsson, Anders och Lukas Hempel, Kerstin Fredricson, Hans Andersson, LG Andersson, PeGe Jönsson och undertecknad. Theresa Gerdtsson fixade fika och grillade korv! Kerstin hade med sig jättegoda bullar.

Det fanns behov av att rensa bort vass från en sträcka på några hundra meter, mestadels direkt söder om våtmarken. Detta skulle helst göras innan Sportfiskarna satte i gång sitt arbete att nyanlägga och förbättra befintliga lekbäddar för öringen.

Peter och Lukas körde med röjsåg, vi andra hade krattor, grepar och drog t.o.m. upp vassen för hand. Det var ett hårt men likväl trevligt arbete när vi sedan såg åfårans vattenspegel komma i dager igen.

Peter gick före och skar av vassen med röjsågen. PeGe gick efter och rensade rent.
I bakgrunden skymtar Kerstin och Hans.

Man såg hur grodorna riktigt gladde sig när de kunde dyka i och ta långa simtag i vattnet som tidigare varit nästan ogenomträngligt! Den ätliga grodan (OBS det är grodans namn och inget man skall äta, alla groddjur är fridlysta) är vanlig här nere i sydvästra Skåne. I övriga landet finns den endast i enstaka isolerade förekomster.


Ätlig groda ( Pelophylax esculentus)

Slutsatsen är att vår arbetsinsats mot vassen kan konstateras ha gjort stor skillnad. Vi får nu se hur mycket som kommer tillbaka i sommar. Troligtvis gör vi en uppföljning i slutet av augusti så att allt är i ordning innan hösten. På lång sikt, när träden börjas beskugga ån, skall detta arbete bli betydligt lättare. Planen är att plantera träd längs med visningssträckan under senhösten. Vi för sedan räkna med att det tar 5-10 år innan de gör ordentlig skillnad dvs. skuggar ut vassen sänker vattentemperaturen och därigenom höjer syrehalten i vattnet.

Löven som faller ner i vattnet blir mat till vattenlevande småkryp som olika slags sländlarver, t.ex. trollsländor, dag-, natt- och flicksländor, sötvattenmärlor, gråsuggor, kräftdjur, maskar och många andra små trevliga individer. Dessa blir i sin tur mat till fiskar, fåglar eller däggdjur. Man kan t.ex. säga att mängden löv som faller ner avgör hur många öringar det finns.

Biotopförbättrande åtgärder för öringen, utläggning av naturgrus.
Sportfiskarna har fått i uppdrag att under sommaren anlägga lekbäddar för öringen längs med visningsräckan. Ett 20-tal lämpliga ställen har valt ut på den kilometerlånga sträckan. Detta arbete påbörjades den 1 juli och är redan så gott som klart!


Håkan Jönsson har ordnat fram naturgrus i olika fraktioner.

Peter kör fram materialet. Anders, Ebbe och Julius
från Sportfiskarna bygger upp lekbädden.
Ån har speciellt bra grusigt bottensubstrat.
Sträckan förstärks nu med större ”plockesten”
bl.a. som ståndplatser och skydd för fisken.En av de nyanlagda lekbäddarna att tas i besittning av öringen. Havsöringen vandrar vanligtvis upp i Ståstorpsån i november/december när förutsättningarna som vattenföring och temperatur är rätt. Honan gräver gropar på lekplatsen, hanen befruktar äggen med sin mjölke. Tidigt nästa vår så kläcks äggen. Den första tiden ligger de kvar i gruset till gulesäcken är förbrukad. Därefter kryper de upp ur gruset och påbörjar ett farofylld uppväxt där många faror lurar. När tiden är inne, dvs efter 1-2 år i bäcken så inträffar smoltifieringen då öringen fysiologiskt anpassar sig till ett liv i havet. Efter några år i havet återvänder öringen i regel till samma vattensystem som den växt upp för att leka. Åtgärderna vi nu gör i ån skapar vi bättre förutsättningar för deras plats i ekosystemet. Inte minst ute i Östersjön där den nu är en viktig rovfisk när torsken har fått det svårt att klara sig.

En del sten och grus har sparats på land för att skolbarnen själva skall anlägga lekbäddar.

Läs mer om Öring (Salmo trutta) https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/oring.html


SLU
Som jag informerade om i det förra nyhetsbrevet så genomför Lukas Hallberg, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ett 3-årigt doktorandarbete avseende utvärdering av tvåstegsdiken i Sverige. I Skåne medverkar vi med vid undersökningarna i Ståstorpsån och Tullstorpsån. Förutom vatten- och sedimentprovtagning mäts även vattennivå och lufttryck. I vattenproverna analyseras en mängd parametrar som NH4-N (Ammonium), NO3-N (Nitrat), TP (Totalfosfor), PO4-P (Fosfat), Slamhalt (suspenderade partiklar) och DOC (Löst organiskt material).

Resultatet av detta arbete blir värdefullt för att vi själva skall kunna bedöma åns nuvarande status och hur den förändras i takt med de åtgärder vi förhoppningsvis kommer att få möjlighet att genomföra. En extra bonus är att det inte kostar oss något!

Vattenståndloggare i övre del av visningssträckan.
Läs hur den fungerar här
En lufttrycksloggare i skyddande bubbelplastpåse
norr om åfåran vid Tommarpsvägen.


Ståstorpsåprojektet i samarbete med Trelleborgs kommun

I det förra nyhetsbrevet beskrevs två möjligheter till samarbete med kommun. Det har på kort tid nu hänt en hel del positiva saker vad avser kontakterna mellan kommunen och markägarna den senaste tiden!

Vi hade en bra dialog med KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) där Mikael Rubin, Erik Lundström, Helmuth Petersen och Lennart Höckert medverkade på Jordberga med efterföljande exkursion den 9 juni. Det tycktes råda stor enighet över partigränserna om att kommunen såg positivt på markägarnas egna initiativ med engagemang i vattenvårdarbetet som dessutom generera så mycket mer som ökade möjligheter till rekreation och friluftsliv biologisk mångfald och mycket annat!

Ståstorpsån/vattendragsrestaureringen
Chefen för tekniska serviceförvaltningen, Mats Linderholm, har helt klart tagit kommandot och skall se till så att vattenvårdsarbetet kommer igång även på den nedre kommunägda delen av Ståstorpsån och det dagliga arbetet så har jag fått i gång en bra dialog med Cathrine Ek! Den 15 juni hade vi ett inledande möte på Rådhuset med ett 20-tal medverkande.

Projekt Västervång
Efter anläggandet i Visningssträckan runt årsskiftet så har Ståstorpsåprojektet nu även fått länsstyrelsens klartecken att restaurera sträckan nedströms ”Projekt Västervång” (Henry Fäldt), den som gränsar till kommunens mark. Samtidigt låter kommunen projektera sin sträcka ned till Hedvägen så har vi ”flyt” kan vi genomföra en gemensam entreprenad med kommunen i höst, vilket har flera fördelar.

Projekt Tågarp
Vi har nyligen erhållit länsstyrelsens beslut om bifall i anmälningsärendet om vattenverksamhet och dispens från biotopsskyddsbestämmelserna. Nu måste vi invänta länsstyrelsens kulturmiljöenhets vidare handläggning av ärendet. Det lär nog inte hända något förrän i höst, vi får med andra ord se tiden an...


Ståstorpsåns mynningsområde, skiss från kommunens hemsida.

Blir det något Leaderprojekt?
Förstudien är skriven, redovisad och väl mottagen av Leader Söderslätt. Nu är det snart dags att sätta igång själva projektet men för att Leader skall kunna finansiera detta så behövs det medfinansiering med offentliga medel. I första hand är det då kommunens medverkan med timmar eller reda pengar som kan bli den erforderliga medfinansieringen av projektet.

Kommunens skall i nu besluta i ärendet. Detta skall vara Leader tillhanda senast den 17 augusti. Vi får nu se tiden an och hoppas det ordnar si så vi kan genomföra allt vi planerat med rastplatser, informationstavlor, aktiviteter mot skolan och mycket annat!

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att det i nuläget finns goda möjligheter att fortsätta utveckla Ståstorpsåprojektet. Nu skall bara en del beslut falla på plats!

Passa nu på att ta en tur längs med ån och ta del av allt det fina på visningssträckan!Nyhetsbrev juni 2020


Våtmarken på visningssträckan i juni

Det börjar bli grönt o fint runt våtmarken och på det stora fyllområdet väster om växer det nu korn! Flera fågelarter häckar kring dammen och vid en vandring den 5 juni kunde vi konstatera ett mycket stort antal öringungar ilande omkring i ån. Nu gäller det att hålla i och fortsätta att utveckla projektplanen. Det finns en hel del att göra, mycket är upp till oss själva men det fordras även en del positiva beslut från myndigheterna för att omsätta planen till verklighet.

Leader ”Förstudie Ståstorpsån” av Sportfiskarna och Ståstorpsåprojektet.
Rapporten som är inlämnad till Leader Söderslätt omfattar en totalbudget på drygt 1,4 mkr för åren 2020-2022. Delrubriken ”Där landsbygd möter kuststad - ett vattendrag med stora möjligheter” ger en fingervisning om kopplingen till kommunen. Samverkan med kommunen vad avser medfinansiering som vid genomförande av konkreta åtgärder erfordras. Läs rapporten här.


Ståstorpsån mynnar i havet vid den planerade Västra Sjöstaden

Trelleborgs kommun och två möjligheter till samarbete

Möjlighet 1: kommunen som markägare på den nedre delen av ån.
De inledande kontakterna har nu lett vidare till ett möte i mitten av juni där vi tillsammans med företrädare för olika förvaltningar skall diskutera möjliga åtgärder. Inte minst längs den nedre delen av åsträckan där kommunen själv är markägare. När kommunen nu avser klimatanpassa staden bör samverkan med markägarna på landsbygden vara en given del av strategin, inte minst när det gäller flödesutjämning som Ståstorpsåprojektet redan kommit en bra bit på vägen med.

Möjlighet 2: Leader-projektet
Som informerats om ovan är det nödvändigt med kommunens medverkan i det Leader-projekt vi nu förbereder oss för. Förhoppningen är att man ser vinsten med att haka på vårt och Sportfiskarnas initiativ där 2/3, dvs ca 1 mkr av finansieringen säkras med bidrag från Leader.

Redan 2016 kunde man i Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025 (sidan 59) bland annat läsa:

 • Ståstorpsån kan erbjuda ett rekreationsstråk med upplevelse av både stad och landsbygd.
 • Utveckla de gröna spridningskorridorer som gynnar den biologiska mångfalden.
 • Förhindra näringsläckage från jordbruket till Östersjön vilket minskar illaluktande alger.
 • Öka flödeskapaciteten som ett led i klimatanpassning för att bättre omhänderta ökande nederbördsmängder.
 • Ta ansvar för att minska översvämningsrisken.
 • Återskapa värdefulla våtmarker.
 • Avsätt kantzoner för tvåstegsdiken och meandring.
 • Utveckla de gröna korridorerna för fritidsaktiviteter.

Ligger det någon ambition i att omvandla denna möjlighet till verklighet så känns det som att tiden nu är inne för att börja vidta konkreta åtgärder. Kuststadsprojektet kan förhoppningsvis driva på det hela!

Vidare arbete med visningssträckan
Tillsammans med Sportfiskarna skall vi genom utläggning av sten och grus förbättra befintliga lekbäddar och nyanlägga andra. Innan dess är det önskvärt att ta bort den vass som på vissa ställen breder ut sig. Det är tänkt att göras med röjsåg med gräsklinga. Förutom röjningen behövs det några som hjälper till med att dra upp materialet på land. Det kan säkert göras med krattor. Tanken är att vi skall ha en ”Ådag” där vi tillsammans ideellt hjälps åt med arbetet. Där hör klart korvgrillning med mera till! Förutom föreningens medlemmar finns det säkert flera andra intresserade som är villiga att hugga i. Därigenom stärks också engagemanget för att vårda och utveckla det vi nu håller på med att skapa.

Det är även viktigt att ån underhålls på kommunens mark ända ner till mynningen så havsöringen får möjlighet att vandra upp till den restaurerade ådelen.

När det till senhösten blir dags för trädplantering kan skolan bjudas in att hjälpa till. På så sätt präglas barnen också till ett engagemang för naturen och hembygden!


Fältvandring med Sportfiskarna den 5 juni. Först längs med Tullstorpsån och sedan vidare till Ståstorpsån för planering av sommarens biotopvårdsarbete längs den nya visningssträckan hos Peter Gerdtsson. Från vänster: Ebbe Berglund, projektledare fiskevård, Julius Jarving Ohlsson, regionalt ungdomsansvarig och Anders Karlsson regionchef och biträdande generalsekreterare. www.sportfiskarna.se

Tågarpsprojektet & Västervångsprojektet Vem har sagt att det skall gå smidigt o lätt....

Utmaning 1:
Under pågående styrelsemöte i maj fick vi information från länsstyrelsen om att de båda projekten skulle genera ett sammanlagt stöd från landsbygdsprogrammet om ca 1 mkr.

Som någon uttryckte det: ”Det kom som en blixt från klar himmel” när länsstyrelsen några veckor senare meddelade att vi inte skulle finansiera de båda projekten med LB-stöd inom det så kallade landsbygdsprogrammet, (vilket finansieras med EU-medel och som ska bidra till utvecklingen av Sveriges landsbygd.)

När det gäller ett av stöden, miljöersättningar till främst betesmarker och slåtterängar, har intresset varit mycket större än beräknat, vilket har lett till ett underskott i programmet på 900 miljoner kronor. Därför har Jordbruksverket, som fördelar pengarna, beslutat att dra in 500 miljoner kronor från andra stöd. Till de stöd som drabbas hör investeringsstöd för att anlägga våtmarker och tvåstegsdiken för att förbättra vattenkvaliteten.

Vi räknar med att istället kunna finansiera projektet med LOVA-medel. Problemet är att där erfordras en viss medfinansiering. Denna får vi hoppas infinner sig med tiden.

Utmaning 2:
Länsstyrelsen, fiske och restaureringsenheten, har informerat om att man har alla uppgifter för att skriva beslut i anmälningsärendet. Myndighetens kulturmiljöenhet låter tyvärr meddela att man har mycket lång handläggningstid vad avser ärenden som rör fornlämning, vilket detta projekt gör. Det kan ta upp till 5 månader.... Jag har dryftat saken med länsstyrelsens handläggare och försöker hitta något sätt att skynda på ärendet så långt det går.

Efter att diskuterat hur att göra med Naturvårdsingenjörerna AB har vi kommit fram till att fortsätta på inslaget spår dvs att snarast möjligt påbörja detaljprojekteringen av hela sträckan i avvaktan på kulturmiljös handläggning. Tanken är att ritningarna kan kommuniceras med kulturmiljö som då har mer underlag för handläggning och beslut. Projektet kan säkerligen inte stoppas men både fördröjas och fördyras. Som sagt, planen är att vi jobbar på i avvaktan på beslut. Alternativet att lägga projektet på is för att avvakta kulturmiljös beslut ser jag som ett sämre alternativ.

Vad avser Henry Fäldt projekt så har svarstiden gått ut för kommunen den 2 juni. För kulturmiljö är det den 9 juni. Detta projekt får vi avvakta med och sedan haka på Tågarpsprojektet när vi kommer så långt.

Fågelinventeringen
Nu har vi erhållit Mattias Ullmans intressanta rapport efter inventeringen av fågellivet vid Ståstorpsåns visningssträcka och vid Tågarp. Ett drygt 30-tal arter har noterats på båda lokalerna. Det skall bli spännande att vid senare tillfälle följa upp arbetet och se hur arter och antal utvecklat sig efter den fortsatta restaureringen av ån. Läs rapporten här.

Medverkan i ett SLU-projekt om tvåstegsdiken.
I ett doktorandprojekt av Lukas Hallberg, handledd av Magdalena Bieroza, Institutionen för Mark & Miljö, SLU, Ultuna, Uppsala, kommer svenska tvåstegsdikens närings- och sedimentsuppehållande kapacitet vid låga och höga flöden utvärderas och jämföras med traditionella diken.

Längs Tullstorpsån undersöks två delsträckor. En mellan Hackemölla och Lilla Beddinge och en mellan Stävesjö och Stora Markie. Även Ståstorpsån på sträckan mellan Ståstorpsåns visningssträcka och Tågarp finns med i projektet. Sammanlagt nio olika provtagningspunkter. Projektet är planerat att pågå i tre år. Undertecknad medverkar som provtagare, i alla fall till att börja med. Läs gärna vidare i bifogat informationsblad från SLU.

Trevlig sommar!
önskar
Ståstorpsåprojektet


Nyhetsbrev april 2020/JC


Våtmarken på visningssträckan i mars 2020.
”Lite grann från ovan”

Efter en lång och regnig höst (det blev ju aldrig någon riktig vinter) så är våren äntligen här igen! I media kan man läsa om att nu i coronatider så söker sig fler ut i det gröna och kanske då även på promenader längs med Ståstorpsån och den nyanlagda visningssträckan. Då går det istället att ”smittas” av härliga naturupplevelser!

Förhoppningsvis tänker man på att vara extra försiktig under försommaren (1april -30 juni) då fåglar häckar och djurlivet är extra känsligt. ’’ Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.” Ta gärna del av Naturvårdsverkets folder om allemansrätten.

Fågelinventering
Under april och maj månad kommer ornitolog Mattias Ullman att inventera fågellivet vid visningssträckan och upp längs ån vid Tågarp. Det kallas "Förundersökning - kontroll av den biologiska mångfalden - underlag för att inte skada befintliga värden" inför de åtgärder vi planerar för längs sträckan och kan därmed finansieras med erhållet projektstöd.


Årta hane. Foto: Mattias Ullman.

Visningssträckan
Den 17 mars genomförde länsstyrelsen, Anna Ejserholm, slutbesiktning på visningssträckan. Medverkade gjorde även Jenny Hedin, Naturvårdsingenjörerna AB, representanter för styrelsen och andra markägare. Anna menade att arbetet var väl utför och att investeringarna kommer att godkännas. Därefter kan Peter söka miljöersättning för skötsel av våtmark och slututbetalning av ersättning för miljöinvestering under förutsättning att de villkor som anges i slutbesiktningsprotokoll följs.


Slutbesiktning av visningssträckan den 17 mars.

Arbetet med att återställa fyllområdet (3) kvarstår. Entreprenören inspekterade marken den 31 mars och menade att det fortfarande var blött nere i marken och var bättre att vänta några veckor till. Projektledningen menar att terrassen på tvåstegsdiket söder om våtmarken, som är anlagd enligt ritningen, är något för hög och bör sänkas ca 10 cm, detta kommer också att åtgärdas under våren. Sedan kan gräs sås in. Det är bra om det görs så fort som möjligt för då slänterna stabiliseras snabbare. Ett annat spännande projekt blir plantering av träd och buskar!


Skånska rekognoseringskartan uppmätt av fältmätningsbrigaden 1812 och 1815-1820.
Handritat original i skala 1:20 000 i Krigsarkivet, Stockholm.

Nya projekt från Västervång till Tågarp
Under hösten har kontakt tagits med markägare såväl ned- som uppströms visningssträckan för vattenvårdsåtgärder på deras marker. Översiktliga åtgärdsbeskrivningar och fältbesök ligger till grund för länsstyrelsens bedömning om möjligheten finansiering, besked väntas i april månad. Om tillräckligt med medel kan säkras så kan det under 2020 bli en gemensam entreprenad på hela sträckan. Med den redan anlagda visningssträckan skulle det isåfall bli det en sammanhängande åtgärdad vattendragsträcka på ca 3 kilometer!


Projekt Tågarp som kan bli ett ca 3 ha stort våtmarksområde.

Nedströms följer sedan kommuns mark ”den nedre delen” och uppströms Tågarp har det sedan länge identifierats ett flertal intressanta lägen för åtgärder. Här kommer nya kontakter att tas för att utröna intresse för att ta tillfället i akt och låta vidta åtgärder inom Ståstorpsåprojektet. ”Tornhögsvåtmarken” som anlades redan 2014 på Lunds Stifts mark söder om Hammarlöv räknar vi också in i projektet.

Förstudie ”LEADER-projekt Ståstorpsån ”Landsbygd möter Kuststad”
Samarbetet med Sportfiskarna flyter på och förstudien kan snart presenteras för medlemmarna i SEF och diverse andra tänkta intressenter som Trelleborgs kommun och byalagen i Vemmerlöv och Hammarlöv. Den 27 mars gjorde LEADER en film vid visningssträckan som exempel på projekt som får stöd LEADER. Peter Gerdtsson och Sportfiskarnas Anders Karlsson informerade om Ståstorpsåprojektet och vad LEADER-projektet kan ge för mervärden. Vi hoppas snart kunna visa resultatet.

Elfiske
Nu finns Anders Eklövs rapport Fiskundersökningar Ståstorpsån att tillgå på hemsidan. Som tidigare informerats om företogs elfiske längs med Ståstorpsån i höstas. Bäst var det vid Mejeriet med 3 gäddor, 2 öringungar och 1 sutare. Fjorårets sommar då ån på många ställen varit helt uttorkad och igenväxt av vass är troligtvis det största orsaken till det magra resultatet. Därför är det viktigt med biotopvårdsinsatser som att gräva höljor, djupare hål i åbotten där fisken kan gå ner vid lågvattenflöden vilket vi nu gjort längs visningssträckan. Likaså kommer vi att plantera skuggande träd längs med ån, därigenom minskar vattentemperaturen vilket ger en högre syrgashalt som underlättar för fisken att överleva!


Elfiske är en metod där man använder ström för att bedöva,
fånga in och mäta fisktillgången i strömmande vatten.

Trelleborgs kommun, markägare på den nedre delen av ån.
Vi har haft några inledande kontakter med kommunen och hoppas att snart kunna mötas för att diskutera samarbete kring entreprenad på den nedre delen av åsträckan där kommunen är markägare, likaså hoppas vi på att kommunen vill medverka i LEADER-projektet.


Ståstorpsån mynnar i havet vid den planerade Västra Sjöstaden

GLAD PÅSK!
önskar
STÅSTORPSÅPROJEKTET


Nyhetsbrev 23 januari 2020

Entreprenaden på Visningssträckan
Entreprenaden längs själva ån är klar, våtmarken är grävd och igår färdigställdes inloppet från ån till våtmarken med en 122 m lång rörledning så nu fylls våtmarken sakta men säkert till avsedd nivå.


Samtidigt har utloppet från våtmarken blivit klart. Det består delvis av en vattennivå-regleringsbrunn, en så kallad munk. Inne i munken finns det plankor som är staplade ovanpå varandra, med dessa regleras vattennivån i våtmarken. Nivån på översta plankan är densamma som högsta vattennivå i våtmarken. För att sänka nivån i dammen plockas önskat antal plank bort och vice versa. Tar man bort alla plankorna så töms våtmarken vilket kan underlätta underhållsarbeten som vid rensning av vass eller sediment vilket skall göras vid behov för att våtmarken skall bibehålla avsedd funktion.


Förutom utloppet har vi valt att även ha ett öppet överloppsdike. Nivån på detta ligger ca 10 cm under den som är satt i munken vilket innebär att vattnet i första hand rinner ut här, samtidigt får våtmarksområdet ett mer naturligt utseende och dessutom ett fint porlande när det rinner över naturstenarna.


Vidare projektering av Ståstorpsån
Efter samråd i fält i november har vi har nyligen skickat över ett åtgärdsförlag till markägaren direkt nedströms visningssträckan. Detta förslag omfattar anläggande av tvåstegsdiken, kantavplaning, översvämningszon och trädplantering.

Nu tar vi oss även an åsträckan på två fastigheter norr om Tommarpsvägen upp mot Tågarps dalgång. Där blir det samråd i fält i nästa vecka med förhoppning om att ha åtgärdsförslag klara kort därefter. Finner markägarna därefter (förhoppningsvis alla tre) anledning att ge oss klartecken att gå vidare blir nästa steg samråd i fält med länsstyrelsen för att få förhandsbesked om finansiering och klartecken att gå vidare processen. Det är alltid mycket dokument som skall till innan det går sätta skopan i marken…..


Lokalt ledd utveckling LEADER Söderslätt
Som jag informerade om i det förra nyhetsbrevet vill vi gärna genomföra ett Leaderprojekt tillsammans med Sportfiskarna med flera aktörer. Vi har nyligen haft möte med Leader Söderslätts verksamhetsledare Maria Pojjesdotter. Hon ser mycket positivt på projektidén och har redan beviljat medel till en förstudie, fortsättning följer! http://www.leadersoderslatt.se/

/JC


Projektledaren informerar

Nyhetsbrev 19 december 2019
Det har i princip varit gråmulet och regnat under så gott som hela entreprenadarbetet så arbetsförhållanden har inte varit de bästa. Men maskinisterna är positiva och kämpar på och får anläggningsarbetat att fortskrida på bästa möjliga sätt! Arbetet längs åfåran kunde avslutas under lågflöde, nu är flödet betydligt högre och vattnet börjar rinna in över tvåstegsdikena precis som det är tänkt.

Våtmarken som ligger vid sidan om ån är nästan helt färdiggrävt. Schaktmassorna därifrån har körts bort till ett låglänt fyllområde väster om våtmarksområdet. Innan dessa har matjorden banats av. Därefter läggs lermassorna på och matjorden banas på igen. Med tiden skall området blir bättre att bruka.


Dumpern backar ner mot grävmaskinen för ett nytt lass lera, ca 10 m3.


Grävmaskinisten Stellan med våtmarken i bakgrunden.


Kasper i sin kraftfulla bandschaktare, en Liebherr 736


Med den digitala teknologin s.k. maskinstyrning kan maskinoperatörerna gräva helt enligt ritningarna!


Trots att inloppsröret inte är på plats börjar våtmarken fyllas.

Därefter återstår det att gräva ledningsschaktet till och lägga i inloppsrören, sätta den nivåreglerande ”munken” och iordningsställa utloppet från våtmarken. Det blir sen en hel del jobb med att åteställa marken runt omkring.


Inloppsrören till våtmarken.

Nu får killarna några veckors välförtjänad julledighet, arbetet återupptas efter trettonhelgen. Beroende på vädret så tar det sedan ca 3 veckor till innan det mesta av själva anläggningarbetet är klart.

Det kan förhoppningsvis bli ett LEADER-projekt

Jag har i veckan haft möte med Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, Region Syd, Malmö https://www.sportfiskarna.se/ för att diskutera möjligheterna till ett gemensamt Leader-projekt http://www.leadersoderslatt.se/ med åtgärder och aktiviteter längs med Ståstorpsån. Förutom Sportfiskarna Region Syd och Ståstorpsåns Ek. för. så kan om möjligt Trelleborgs kommun samt ideella organisationer; markägare, ortsbor, byalag, vattenråd samt fiskevårds- och sportfiskeföreningarna i området också medverka i projektet.

Möjliga åtgärder och aktiviteter för ”Modellprojekt Ståstorpsån”

 • Utöka åtgärdsområdet utanför visningssträckan.
 • Planera och förbereda fortsatt restaureringsarbete nedströms.
 • Involvera Trelleborgs kommun i det fortsatta restaureringsarbetet.
 • Utarbeta förslag till restaurering och säkring av åns mynningsområde i Trelleborg.
 • Framställa informationsmaterial, skyltar och skyltställ.
 • Iordningställa tillgängliggjord rastplats med lämpligt informationsmaterial vid visningssträckan.
 • Tillgängliggöra visningssträckan med vandringsled och skyltar för olika åtgärdstyper.
 • Informera markägare och ortsbor genom upplevelsebaserade aktiviteter typ ”Bäcken i byn” längs visningssträckan.
 • Inleda samarbete med närliggande skolor och genomföra skolbäcksaktiviteter.
 • Utforma och genomföra särskilt uppföljningsprogram för fisk och bottenfaunaetablering.
 • Engagera lokala fiskevårds- och sportfiskeföreningar i uppföljnings- och tillsynsarbetet.
 • Framställa och sprida information om det fortgående restaureringsprojektet samt arrangera seminarier och workshops kring vattendragets betydelse för miljö, rekreation och turism.

Efter helgerna skall vi ha ett möte med LEADER Söderslätt, vi får se hur det utvecklar sig. Fundera gärna redan nu över att själv medverka!

Ståstorpsåprojektet
önskar
God Jul o Gott Nytt år!Projektledaren informerar

Inledning hösten 2019

Som avslutning på min yrkeskarriär valde jag att under 2016 göra en förstudie på Ståstorpsån i syfte att visa på möjligheten att föra vidare erfarenheterna från Tullstorpsån med den s.k. ”Tullstorpsåmetoden” till andra vattendrag med liknande åtgärdsbehov, vilket också varit en av anledningarna till statens långsiktiga satsning på Tullstorpsåprojektet.

Så snart förstudien kom igång kontaktades markägarna längs med ån, dels genom ett informationsbrev och personliga besök som genom telefonkontakter.

Markägarna har gemensamt besökt Tullstorpsån och Tullstorpsåprojektet. I ett möte på Jordberga fått grundlig en genomgång om Projektets omfattning samtidigt med diskussion och erfarenhetsutbyte. I fält besökt och informerats om anlagda våtmarker och restaurerade åsträckor. Dessa förtroendeskapande möten mellan markägare är grunden till och en förutsättning för ett frivilligt och långsiktigt engagemang.

Under sommaren 2016 företogs våtmarksrådgivningar i fält längs Ståstorpsån där ett stort antal markägare och brukare medverkade.

Med stöd av företrädarna för Tullstorpsåprojektet och genom LOVA-projektet ”Samarbete för en bättre havsmiljö Tullstorpsån och Ståstorpsån” , ”delprojekt 2 Ståstorpsån” bildade markägarna längs Ståstorpsån Ståstorpsån Ek.för. 2017 för att driva Ståstorpåprojektet enligt Tullstorpsåmodellen.

Sedan sommaren 2019 är jag åter i tjänst som projektledare för bådeTullstorpsåprojektet och Ståstorpsåprojektet och ser med stort intresse fram emot att åter medverka till vattenvårdsåtgärder i de sydskånska åarna och därigenom fortsätta sprida metodiken vidare nationellt och internationellt.

STÅSTORPSÅPROJEKTET
Johnny Carlsson
Projektledare


Projektledaren informerar oktober 2019

Som en direkt följd av det unika Tullstorpsåprojektet är Ståstorpsåprojektet ett nytt markägaredrivet vattenvårdsprojekt med målsättningen att minska övergödningen av Östersjön. Detta genom anläggande av våtmarker och restaurering av det 14 km långa vattendraget i det 3628 ha stora avrinningsområdet.

Det är markägarna själva som driver projektet genom Ståstorpsån Ekonomisk förening, bildad i augusti 2017. Helhetsgreppet om avrinningsområdet är avgörande för projektets genomförande. I detta LOVA-projekt har rådgivning och planering skapat grunden för det fortsatta arbetet med att implementera kostnads- och miljöeffektiva åtgärder.

Föreningen är fortfarande en ny organisation inom miljö och vattenvård, men har redan visat drivkraft och engagemang. En projektplan för Ståstorpsåprojektet är på plats och målet för projektet är satt: total 120 hektar våtmarksområde som ska minska kväve och fosfor med 34 respektive 50 %, svarande till 30 ton kväve per år och 750 kg fosfor per år.

De flesta mark- och tomtägare längs vattendraget har deltagit i våtmarksrådgivningar. Här har både anläggning av våtmarker och möjliga restaureringsåtgärder längs vattendraget diskuterats. Detta har bl. a. resulterat i en fördjupad översiktsplan för hela vattendraget.

Under oktober-december 2019 anläggs en nästan kilometerlång visningssträcka på fastigheten Ståstorp 17:1, 7:6 m.fl. Där visas olika exempel på vattenvårdsåtgärder som: våtmark, översvämningszon, meandring, kantavplaning, sedimentfälla samt biotop- och fiskevårdsåtgärder.

STÅSTORPSÅPROJEKTET
Johnny Carlsson
Projektledare


Information
Entreprenad i och längs med Ståstorpsån

Som en del av det markägaredrivna Ståstorpsåprojektet påbörjas i slutet av oktober 2019 entreprenad i och längs med Ståstorpsån på Peter Gerdtssons fastighet. Arbetet kommer att pågå under november-december. Under tiden kommer ett antal entreprenadmaskiner att vara i gång och det kan därför vara farligt att vistas där under pågående arbeten. Störande buller från maskinerna kan också förekomma.

Kontaktpersoner:

Projektledare: Johnny Carlsson 0705 761055 E-post: johnny@tullstorpsan.se

Projektör/Byggledare Naturvårdsingenjörerna AB 0451 49590

Entreprenör: Hana Entreprenad AB Frenne Lindell 0708 770605

Markägare/styrelseledamot Ståstorpsån Ek. för. Peter Gerdtsson, Ståstorp 0703 090649

Med vänlig hälsning
STÅSTORPSÅPROJEKTET
Johnny Carlsson


Visningssträckan

Kort efter den norra utfarten från Trelleborg mot Västra Tommarp, på den södra sidan av vägen genomförs under november-december 2019 entreprenaden på Ståstorpsåprojektets visningssträcka på Peter Gerdtssons fastighet. Det blir Projektets första konkreta åtgärd.

Längs med nästan en kilometerlång sträcka av vattendraget tas ett helhetsgrepp om fastighetens vattendragsområde med våtmark och översvämningszon, tvåstegdiken, sedimentfälla, Sommaren 2020 görs biotopsvårdsinsatser för havsöringen, träd planteras och informationsskyltar sätts upp.

Fakta
Total våtmarksyta 4,1 ha
Vattenyta 0,9 ha
Vattenvolym 4 700 m3
Medeldjup 0,5 m
Maxdjup 1,5 m
Dammschakt 21400 m3
Ledningsschakt 200 m3
Planerad normalvattennivå +6,50