Nyhetsbrev hösten 2022

Byggledning våtmarker
I mitten av oktober blev de våtmarker och tvåstegsdiken som Trelleborgs kommun anlagt på sin mark i höjd med Stora Coop klara. SEF hade fått i uppdrag av kommunen att vara ansvariga byggledare för entreprenadarbetet. Totalt tog det cirka 6 veckor att anlägga de två stora våtmarkerna samt tvåstegsdikena men resultatet blev väldigt bra. Tack vare åtgärderna kommer mindre näringsämnen att nå havet och bidra till övergödningen. Åtgärderna kommer också minska översvämningsproblematiken på åkermarken runt omkring våtmarkerna och gynna arter som behöver denna typ av miljö, särskilt vissa hotade fågelarter. Arbetet har finansierats av statliga LOVA- och LONA-medel via Länsstyrelsen Skåne.

Nu är alltså säsongens vattenvårdsarbete längs med Ståstorpsån officiellt avslutat!


Den ena våtmarken och tvåstegsdike som anlades under hösten 2022.


Den andra våtmarken och tvåstegsdike som anlades under hösten 2022.


Hela åtgärdsområdet. Totalt anlades två större våtmarker och 600 meter tvåstegsdike.

Ståstorpsåprojektet fas 4
Just nu färdigställs LOVA/LONA-ansökan för Ståstorpsåprojektet fas 4 där vattenvårdsåtgärder ska genomföras 2024 och 2025. Totalt kommer medel sökas motsvarande cirka 6 miljoner kronor och innefattar bland annat restaurering av våtmarker, nyanläggning av våtmarker samt anläggning av tvåstegsdike längs med ån. Ståstorpsåprojektet fas 4 kommer starta när fas 3 är avslutat den 15 oktober 2023 och pågå till 15 oktober 2025.

Fortsatt lågt vatten
De senaste månaderna har det regnat väldigt lite i södra Skåne vilket resulterat i för årstiden väldigt låga flöden i åarna, inklusive Ståstorpsån. Detta är bland annat problematiskt för havsöringen som går upp i åarna under hösten för att leka. Havsöringen leker bara i åarna om det är tillräckligt mycket vatten. Leken kommer troligtvis att starta så fort vattennivån blir tillräckligt hög, men leken lär bli försenad i år.

Skolbäcken
Under hösten har Sportfiskarna genomfört några Skolbäcksaktiviteter längs med Ståstorpsån tillsammans med Skegrie Skola. Totalt har cirka 50 elever under hösten fått följa med ut till Ståstorpsån för att hova efter smådjur i ån och se hur ett elfiske fungerar. Barnen som deltar under Skolbäcken får också genomföra en fiskevårdsåtgärd, oftast anlägga en lekbädd för havsöringen. Som vanligt uppskattades aktiviteterna mycket av barnen! Skolbäcksaktiviteterna finansierades av projektet LEADER Ståstorpsån som drivs av SEF, Sportfiskarna och Trelleborgs kommun.


Barn i Skolbäcken som letar efter smådjur i Ståstorpsån!

Skyltar
Visningssträckan är populär att besöka, vilket är väldigt kul! Syftet med Visningssträckan är att allmänheten ska besöka området för att lära sig om Ståstorpsån, Ståstorpsåprojektet och vattenvård generellt. Dock så är det många besökare som tar bilen till Visningssträckan från grusvägen vid Tommarpsvägen 245 men den egentliga vägen till Visningssträckan ska gå från Stora Coop och uppströms ån till Visningssträckan. Därför har SEF beställt en skylt som ska sättas upp vid Tommarsvägen 245 och som hänvisar besökare till Visningssträckan att parkera vid Stora Coop.

SEF har även beställt in några mindre skyltar med texten ”Lekbädd” som ska monteras på stolpar och placeras intill alla de lekbäddar som har anlagts i Ståstorpsån.


Vattengruppen
Trelleborgs kommun har startat en samverkansgrupp vid namn Vattengruppen för att diskutera vattenfrågor i kommunen, med fokus på Ståstorpsån. SEF har blivit inbjudna till gruppen och deltog på ett möte den 18 oktober. Viktiga frågor som bland annat diskuterades under mötet var SEF:s arbete med Ståstorpsån, den nya Ringvägen och våtmarksområdet vid Tågarp 6:9. Nästa möte med Vattengruppen kommer äga rum den 19 januari.

Ringvägen
SEF har gjort det tydligt för kommunen att föreningen är en viktig aktör när samrådet för Ringvägen startar. Enligt vad som framkom från mötet med Vattengruppen kommer planerna på Ringvägen att skickas ut på samråd i början av 2023. Den planerade dragningen av Ringvägen kommer att gå tvärs över Ståstorpsån i höjd med slutet av Visningssträckan.

Våtmark vid Tågarp 6:9 (Tågarp 6:12)
Köpet av det intressanta våtmarksområdet vid Tågarp 6:9 har nu officiellt godkänts av Lantmäteriet och ägs nu av Trelleborgs kommun samt har fått fastighetsbeteckningen Tågarp 6:12.

Under hösten upphandlade SEF Naturvårdsingenjörerna för att genomföra projekteringarna och de nödvändiga ritningarna för att kunna anlägga våtmarken. Arbetet med att skapa ritningarna är redan igång.

Eftersom våtmarken är Ståstorpsåprojektet största på cirka 5 ha våtmarksområde har det inkommit en hel del krav på undersökningar och utredningar från markägaren (Trelleborgs kommun) och Länsstyrelsen Skåne. Trelleborgs kommun vill göra en hydrologisk utredning hur den framtida våtmarken bland annat kommer påverka hydrologin i Ståstorpsån. SEF har erhållit LOVA-medel från Länsstyrelsen Skåne för att finansiera utredning för att optimera våtmarken. Trelleborgs kommun är medfinansiärer till projektet och DHI är uppdragstagare som kommer göra utredningen. Även krav som inkommit från Länsstyrelsen Skåne för att få anlägga våtmarken är att det måste genomföras en arkeologisk utredning för att kartlägga eventuella fornlämningar.


Ungefärlig utformning av våtmarken som ska anläggas på Tågarp 6:12

Abu Garcia Fiskevårdsfond
Tidigare i år fick SEF cirka 25 000 :- från Abu Garcias Fiskevårdsfond för att köpa in skötselverktyg för att underlätta skötseln och förvaltningen av Ståstorpsån, särskilt vid Visningssträckan. Varje år brukar ett par vattenvårds- och fiskevårdsdagar genomföras längs ån där alla som vill får delta. Verktygen som köpts in kommer starkt bidra till att göra skötseln effektivare, innan föreningen erhållit tillräckligt med kapital för att köpa in tjänsten.


Bland annat har två nya röjsågar köpts in som användes en höstdag i år!