-Ståstorpsåprojektet-

Ståstorpsån - Landsbygd möter Kuststad

Uppdaterat: 2024-03-06 se Projektet


Ståstorpsåprojektet drivs av Ståstorpsån Ekonomisk förening. Medlemmarna består av markägare inom avrinningsområdet. Övriga intresserade hälsas välkomna att bli stödmedlemmar och följa Projektet vattenvårdsarbete!

Ståstorpsåprojektet är ett resultat av det välkända Tullstorpsåprojektet, som har ”spridit ringar på vattnet” utanför det egna området, precis som var de statliga myndigheternas förhoppning när de beslutade att satsa på detta projekt när det inleddes år 2009. Vi kommer att använda den effektiva Tullstorpsåmetoden för att vi i vårt avrinningsområde också skall bidra till en bättre miljö längs med Ståstorpsån och vidare ut i Östersjön.

Projektområdet den ”Övre delen”, som ägs av lokala markägare, sträcker sig från Åmossarna söder om Klörup i norr ner till gränsen mot Trelleborgs kommuns mark, dvs från väg 101 till strax norr om Hedvägens förlängning.

Därifrån och ner till mynningen är det kommunens mark vilket vi kallar ”den nedre delen”. På denna, kortare sträcka finns också en hel del som behöver åtgärdas, gärna genom ett samarbete mellan kommunen och Ståstorpsåprojektet vilket vi också föreslaget.

Satsningen på ”Kuststad 2025” med den nya Sjöstaden i anslutning till åmynningen bör innebära ett stort politiskt intresse för att införliva vattendraget som en attraktiv del av staden och samtidigt kan satsningen kopplas till vår fina landsbygd. De som haft förmånen att vandra längs med ån kan vittna om det finns mycket fint att bevara och lyfta fram. Samtidigt finns det som i de flesta modifierade åar en hel del som behöver åtgärdas.

Syftet med Ståstorpsåprojektet är att minska näringsläckaget till Östersjön, lösa översvämningsproblematiken, skapa god ekologisk status samt underlätta skötseln av ån för markägarnas del. Genom att återskapa en mer naturlig struktur på ån utnyttjar man dess naturliga förmåga att dämpa vattenflödet, fånga upp närsalter och öka den biologiska mångfalden.

Våtmarker kan anläggas i tillflödena. Översvämningszoner som fördröjer vatten skapas i lämpliga områden, reducerande näring och gynnande den biologiska mångfalden.

Ökad biologisk mångfald – förstärkta miljöer för växter, fågel, fisk, groddjur och insekter. Ökad mångfald till landskapsbilden – projektet kan förhoppningsvis tillföra många nya vattenmiljöer i landskapsbilden och fler ”gröna” stråk i landskapet. Ett pärlband av våtmarker och åns förändrade lopp tillsammans med breda kantzoner med variation av träd, buskar och öppna ytor ger en förstärkning av landskapet.

Åtgärderna ökar möjligheter till rekreation och friluftsliv – i området planeras det för angöringspunkter och besöksmål för allmänheten.

Välkommen att ta del av informationen och medverka gärna i Ståstorpsåprojektets fortsatta arbete för en bättre miljö på land såväl som för Östersjön!