Nyhetsbrev sommaren 2022

Elfiske
Under sommaren skickade föreningen ut förfrågningar till fyra stycken konsultfirmor för att genomföra så kallade elfisken i ån. Ekoll och Sportfiskarna inkom med pris för uppdraget. Sportfiskarna kom in med det lägsta anbudet och vann därför uppdraget. Uppdraget bestod av att sju stycken elfisken skulle göras, där fiskarna räknas och artbestäms för att sedan släppas tillbaka i ån oskadda. Efteråt ska en rapport skrivas över resultatet. Elfiskena har redan genomförts och resultatet visar på goda tätheter av öring vilket betyder att vattenvårdsåtgärderna längs Ståstorpsån haft mycket goda effekter! Mer info kommer senare i höst.


En av många öringar som fångades under elfisket. Denna föddes under våren 2022.

Restaurering sommaren 2022
Den 8 augusti togs de första spadtagen för att återskapa delar av Åmossarnas våtmarker som helt eller delvis vuxit igen. Åtgärderna kommer att öka vattenspegeln vilket bidrar till ökad näringsretention, mer vattenvolym som kan bibehållas i Åmossarna och därmed minska översvämningsproblem i avrinningsområdet samt återskapa igenvuxna lekområden för gädda. Efter att restaureringen av våtmarkerna ägt rum kommer cirka 450 meter tvåstegsdiken att grävas uppströms Åmossarna. Efter åtgärderna, som genomförs av SEF, ska Trelleborgs kommun nyanlägga våtmarker och gräva tvåstegsdiken i Ståstorpsån i höjd med Stora Coop i Trelleborg. För detta uppdrag kommer SEF att agera byggledare så att arbetet genomförs på ett bra sätt.


Efter åtgärd.


Före åtgärd.


Efter åtgärd.


Före åtgärd.


Tvåstegsdike vid Åmossarna anläggs.

Torka igen…
Under flera år i följd har Ståstorpsån torkat ut, vilket även har skett i år. Som tur är finns det fortfarande en del vattensamlingar i ån som förhoppningsvis kan medföra att en del av djurlivet i Ståstorpsån överlever torkan, men tyvärr överlever inte alla. Att Ståstorpsån torkar ut år efter år tyder på att avrinningsområdet är kraftigt påverkat. Att restaurera och anlägga våtmarker som ökar vattenhushållningen i avrinningsområdet är därför väldigt viktiga åtgärder – tillsammans med övriga åtgärder så som trädplantering. Kan vatten och grundvatten bibehållas under en längre tid i Ståstorpsån så kommer detta medföra att risken att ån torkar ut i framtiden minskar. Ståstorpsåprojektet har kommit en bit på vägen för att uppnå detta men har fortfarande många åtgärder kvar för att kunna säkra ett vattenflöde hela året.


En uttorkad sträcka av Ståstorpsån i höjd med Tommarpsvägen.


Tyvärr överlever inte alla fiskar torkan. På bilden syns ett tiotal öringyngel som inte överlevt.

Tågarp 6:9 SEF har erhållit medel från Länsstyrelsen Skåne att anlägga ett våtmarksområde på Tågarp 6:9. Ett första fältmöte mellan SEF, kommunen (markägare), Länsstyrelsen Skåne och konsulter har ägt rum. Samtliga parter var överens om att det ska anläggas ett våtmarksområde på fastigheten för att öka näringsretentionen, minska översvämningsrisken i avrinningsområdet samt gynna den biologiska mångfalden.

Byggledning våtmarker Trelleborgs kommun Trelleborgs kommun ska under sommaren anlägga ett våtmarksområde mellan Västervång och Stora Coop i Trelleborgs stad. SEF är byggledare och har i sin tur anlitat Sportfiskarna som underkonsulter till att byggleda arbetet. Arbetet startade vecka 35 och kommer att fortgå cirka 5–6 veckor. Efter åtgärderna har vattenvårdsinsatser genomfört längs Ståstorpsån från Trelleborgs stad tillochmed Tågarp samt delar av Åmossarna.