Aktuellt


Nyhetsbrev 23 januari 2020

Entreprenaden på Visningssträckan
Entreprenaden längs själva ån är klar, våtmarken är grävd och igår färdigställdes inloppet från ån till våtmarken med en 122 m lång rörledning så nu fylls våtmarken sakta men säkert till avsedd nivå.


Samtidigt har utloppet från våtmarken blivit klart. Det består delvis av en vattennivå-regleringsbrunn, en så kallad munk. Inne i munken finns det plankor som är staplade ovanpå varandra, med dessa regleras vattennivån i våtmarken. Nivån på översta plankan är densamma som högsta vattennivå i våtmarken. För att sänka nivån i dammen plockas önskat antal plank bort och vice versa. Tar man bort alla plankorna så töms våtmarken vilket kan underlätta underhållsarbeten som vid rensning av vass eller sediment vilket skall göras vid behov för att våtmarken skall bibehålla avsedd funktion.


Förutom utloppet har vi valt att även ha ett öppet överloppsdike. Nivån på detta ligger ca 10 cm under den som är satt i munken vilket innebär att vattnet i första hand rinner ut här, samtidigt får våtmarksområdet ett mer naturligt utseende och dessutom ett fint porlande när det rinner över naturstenarna.


Vidare projektering av Ståstorpsån
Efter samråd i fält i november har vi har nyligen skickat över ett åtgärdsförlag till markägaren direkt nedströms visningssträckan. Detta förslag omfattar anläggande av tvåstegsdiken, kantavplaning, översvämningszon och trädplantering.

Nu tar vi oss även an åsträckan på två fastigheter norr om Tommarpsvägen upp mot Tågarps dalgång. Där blir det samråd i fält i nästa vecka med förhoppning om att ha åtgärdsförslag klara kort därefter. Finner markägarna därefter (förhoppningsvis alla tre) anledning att ge oss klartecken att gå vidare blir nästa steg samråd i fält med länsstyrelsen för att få förhandsbesked om finansiering och klartecken att gå vidare processen. Det är alltid mycket dokument som skall till innan det går sätta skopan i marken…..


Lokalt ledd utveckling LEADER Söderslätt
Som jag informerade om i det förra nyhetsbrevet vill vi gärna genomföra ett Leaderprojekt tillsammans med Sportfiskarna med flera aktörer. Vi har nyligen haft möte med Leader Söderslätts verksamhetsledare Maria Pojjesdotter. Hon ser mycket positivt på projektidén och har redan beviljat medel till en förstudie, fortsättning följer! http://www.leadersoderslatt.se/

/JC


Projektledaren informerar

Nyhetsbrev 19 december 2019
Det har i princip varit gråmulet och regnat under så gott som hela entreprenadarbetet så arbetsförhållanden har inte varit de bästa. Men maskinisterna är positiva och kämpar på och får anläggningsarbetat att fortskrida på bästa möjliga sätt! Arbetet längs åfåran kunde avslutas under lågflöde, nu är flödet betydligt högre och vattnet börjar rinna in över tvåstegsdikena precis som det är tänkt.

Våtmarken som ligger vid sidan om ån är nästan helt färdiggrävt. Schaktmassorna därifrån har körts bort till ett låglänt fyllområde väster om våtmarksområdet. Innan dessa har matjorden banats av. Därefter läggs lermassorna på och matjorden banas på igen. Med tiden skall området blir bättre att bruka.


Dumpern backar ner mot grävmaskinen för ett nytt lass lera, ca 10 m3.


Grävmaskinisten Stellan med våtmarken i bakgrunden.


Kasper i sin kraftfulla bandschaktare, en Liebherr 736


Med den digitala teknologin s.k. maskinstyrning kan maskinoperatörerna gräva helt enligt ritningarna!


Trots att inloppsröret inte är på plats börjar våtmarken fyllas.

Därefter återstår det att gräva ledningsschaktet till och lägga i inloppsrören, sätta den nivåreglerande ”munken” och iordningsställa utloppet från våtmarken. Det blir sen en hel del jobb med att åteställa marken runt omkring.


Inloppsrören till våtmarken.

Nu får killarna några veckors välförtjänad julledighet, arbetet återupptas efter trettonhelgen. Beroende på vädret så tar det sedan ca 3 veckor till innan det mesta av själva anläggningarbetet är klart.

Det kan förhoppningsvis bli ett LEADER-projekt

Jag har i veckan haft möte med Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, Region Syd, Malmö https://www.sportfiskarna.se/ för att diskutera möjligheterna till ett gemensamt Leader-projekt http://www.leadersoderslatt.se/ med åtgärder och aktiviteter längs med Ståstorpsån. Förutom Sportfiskarna Region Syd och Ståstorpsåns Ek. för. så kan om möjligt Trelleborgs kommun samt ideella organisationer; markägare, ortsbor, byalag, vattenråd samt fiskevårds- och sportfiskeföreningarna i området också medverka i projektet.

Möjliga åtgärder och aktiviteter för ”Modellprojekt Ståstorpsån”

 • Utöka åtgärdsområdet utanför visningssträckan.
 • Planera och förbereda fortsatt restaureringsarbete nedströms.
 • Involvera Trelleborgs kommun i det fortsatta restaureringsarbetet.
 • Utarbeta förslag till restaurering och säkring av åns mynningsområde i Trelleborg.
 • Framställa informationsmaterial, skyltar och skyltställ.
 • Iordningställa tillgängliggjord rastplats med lämpligt informationsmaterial vid visningssträckan.
 • Tillgängliggöra visningssträckan med vandringsled och skyltar för olika åtgärdstyper.
 • Informera markägare och ortsbor genom upplevelsebaserade aktiviteter typ ”Bäcken i byn” längs visningssträckan.
 • Inleda samarbete med närliggande skolor och genomföra skolbäcksaktiviteter.
 • Utforma och genomföra särskilt uppföljningsprogram för fisk och bottenfaunaetablering.
 • Engagera lokala fiskevårds- och sportfiskeföreningar i uppföljnings- och tillsynsarbetet.
 • Framställa och sprida information om det fortgående restaureringsprojektet samt arrangera seminarier och workshops kring vattendragets betydelse för miljö, rekreation och turism.

Efter helgerna skall vi ha ett möte med LEADER Söderslätt, vi får se hur det utvecklar sig. Fundera gärna redan nu över att själv medverka!

Ståstorpsåprojektet
önskar
God Jul o Gott Nytt år!Projektledaren informerar

Inledning hösten 2019

Som avslutning på min yrkeskarriär valde jag att under 2016 göra en förstudie på Ståstorpsån i syfte att visa på möjligheten att föra vidare erfarenheterna från Tullstorpsån med den s.k. ”Tullstorpsåmetoden” till andra vattendrag med liknande åtgärdsbehov, vilket också varit en av anledningarna till statens långsiktiga satsning på Tullstorpsåprojektet.

Så snart förstudien kom igång kontaktades markägarna längs med ån, dels genom ett informationsbrev och personliga besök som genom telefonkontakter.

Markägarna har gemensamt besökt Tullstorpsån och Tullstorpsåprojektet. I ett möte på Jordberga fått grundlig en genomgång om Projektets omfattning samtidigt med diskussion och erfarenhetsutbyte. I fält besökt och informerats om anlagda våtmarker och restaurerade åsträckor. Dessa förtroendeskapande möten mellan markägare är grunden till och en förutsättning för ett frivilligt och långsiktigt engagemang.

Under sommaren 2016 företogs våtmarksrådgivningar i fält längs Ståstorpsån där ett stort antal markägare och brukare medverkade.

Med stöd av företrädarna för Tullstorpsåprojektet och genom LOVA-projektet ”Samarbete för en bättre havsmiljö Tullstorpsån och Ståstorpsån” , ”delprojekt 2 Ståstorpsån” bildade markägarna längs Ståstorpsån Ståstorpsån Ek.för. 2017 för att driva Ståstorpåprojektet enligt Tullstorpsåmodellen.

Sedan sommaren 2019 är jag åter i tjänst som projektledare för bådeTullstorpsåprojektet och Ståstorpsåprojektet och ser med stort intresse fram emot att åter medverka till vattenvårdsåtgärder i de sydskånska åarna och därigenom fortsätta sprida metodiken vidare nationellt och internationellt.

STÅSTORPSÅPROJEKTET
Johnny Carlsson
Projektledare


Projektledaren informerar oktober 2019

Som en direkt följd av det unika Tullstorpsåprojektet är Ståstorpsåprojektet ett nytt markägaredrivet vattenvårdsprojekt med målsättningen att minska övergödningen av Östersjön. Detta genom anläggande av våtmarker och restaurering av det 14 km långa vattendraget i det 3628 ha stora avrinningsområdet.

Det är markägarna själva som driver projektet genom Ståstorpsån Ekonomisk förening, bildad i augusti 2017. Helhetsgreppet om avrinningsområdet är avgörande för projektets genomförande. I detta LOVA-projekt har rådgivning och planering skapat grunden för det fortsatta arbetet med att implementera kostnads- och miljöeffektiva åtgärder.

Föreningen är fortfarande en ny organisation inom miljö och vattenvård, men har redan visat drivkraft och engagemang. En projektplan för Ståstorpsåprojektet är på plats och målet för projektet är satt: total 120 hektar våtmarksområde som ska minska kväve och fosfor med 34 respektive 50 %, svarande till 30 ton kväve per år och 750 kg fosfor per år.

De flesta mark- och tomtägare längs vattendraget har deltagit i våtmarksrådgivningar. Här har både anläggning av våtmarker och möjliga restaureringsåtgärder längs vattendraget diskuterats. Detta har bl. a. resulterat i en fördjupad översiktsplan för hela vattendraget.

Under oktober-december 2019 anläggs en nästan kilometerlång visningssträcka på fastigheten Ståstorp 17:1, 7:6 m.fl. Där visas olika exempel på vattenvårdsåtgärder som: våtmark, översvämningszon, meandring, kantavplaning, sedimentfälla samt biotop- och fiskevårdsåtgärder.

STÅSTORPSÅPROJEKTET
Johnny Carlsson
Projektledare


Information
Entreprenad i och längs med Ståstorpsån

Som en del av det markägaredrivna Ståstorpsåprojektet påbörjas i slutet av oktober 2019 entreprenad i och längs med Ståstorpsån på Peter Gerdtssons fastighet. Arbetet kommer att pågå under november-december. Under tiden kommer ett antal entreprenadmaskiner att vara i gång och det kan därför vara farligt att vistas där under pågående arbeten. Störande buller från maskinerna kan också förekomma.

Kontaktpersoner:

Projektledare: Johnny Carlsson 0705 761055 E-post: johnny@tullstorpsan.se

Projektör/Byggledare Naturvårdsingenjörerna AB 0451 49590

Entreprenör: Hana Entreprenad AB Frenne Lindell 0708 770605

Markägare/styrelseledamot Ståstorpsån Ek. för. Peter Gerdtsson, Ståstorp 0703 090649

Med vänlig hälsning
STÅSTORPSÅPROJEKTET
Johnny Carlsson


Visningssträckan

Kort efter den norra utfarten från Trelleborg mot Västra Tommarp, på den södra sidan av vägen genomförs under november-december 2019 entreprenaden på Ståstorpsåprojektets visningssträcka på Peter Gerdtssons fastighet. Det blir Projektets första konkreta åtgärd.

Längs med nästan en kilometerlång sträcka av vattendraget tas ett helhetsgrepp om fastighetens vattendragsområde med våtmark och översvämningszon, tvåstegdiken, sedimentfälla, Sommaren 2020 görs biotopsvårdsinsatser för havsöringen, träd planteras och informationsskyltar sätts upp.

Fakta
Total våtmarksyta 4,1 ha
Vattenyta 0,9 ha
Vattenvolym 4 700 m3
Medeldjup 0,5 m
Maxdjup 1,5 m
Dammschakt 21400 m3
Ledningsschakt 200 m3
Planerad normalvattennivå +6,50