Våren 2022

Trädplantering
Det har hänt en hel del under våren! De trädplantor som inte kunde planteras i vintras på grund av för höga vattennivåer är äntligen i jorden längs Ståstorpsån. Träden kommer i framtiden göra stor nytta för Ståstorpsån då de i framtiden bland annat kommer skugga ån och förhindra igenväxning. Träden har också under våren blivit besprutade med Trica (fårfett) för att förhindra att viltet äter på plantorna. Även de ytor som förra sommaren restaurerades har nu blivit insådda med gräs, örter och blommor.


Trädplantorna vid Ståstorpsån verkar trivas bra!

Skötselplan
Föreningen har även under våren arbetat fram en skötselplan för de våtmarksområden som föreningen förvaltar. Skötselplanen ska vara ett vägledande dokument för föreningens syssloman som ansvarar för att våtmarksområdena underhålls i enlighet med föreningens policy samt de skötselvillkor som Länsstyrelsen bestämt. Du kan hitta skötselplanen här.

Skolbäcken
Det LEADER-projekt som Sportfiskarna, markägarna och Trelleborgs kommun driver har genomfört flera skolbäcksaktiviteter under våren. 127 barn från Trelleborgs skolor har fått komma till Ståstorpsån och fått lära sig mer om livet i ån. Barnen har dessutom gjort betydande fiskevårdsinsatser vid ån, exempelvis har de fått anlägga lekbäddar för havsöringen.

En aktivitet under Skolbäcken där barnen får hjälpa fisken i bäcken!

Genomgång av vilka bottendjur barnen har hittat under Skolbäcken.

Ny broschyr
Via LEADER-projektet har även en ny broschyr tagit fram som berättar om Ståstorpsån och Ståstorpsåprojektet. Broschyren hittar du här.


Ståstorpsåns nya broschyr finns bland annat att hitta vid Stora Coop, Visningssträckan och Visit Trelleborg.

Vattenvårdsarbete 2022
Under våren har arbetet med att aktualisera de planerade vattenvårdsåtgärder vid Åmossarna kommit flera steg närmre. Ritningar, entreprenadfirma samt tillstånd finns för de planerade åtgärderna som är 1. Restaurering av våtmark Åmossarna, 2. Restaurering av översvämningszon Åmossarna samt 3. Tvåstegsdike Åmossarna. Åtgärderna kommer medföra att näringsreningen blir bättre samt att Ståstorpsån kommer kunna svälla mer vatten och därmed minska risken för översvämning i känsliga områden.


Restaurering av igenvuxen våtmark i Åmossarna som ska genomföras sommaren 2022.

Årsmöte
SEF genomförde sitt årsmöte den 18 maj i Västra Vemmerlövs byahus. Cirka 20 personer deltog under stämman där bland annat Trelleborgs kommun föreläste om kommunens våtmarkssatsning vid Ståstorpsåns nedre del, i höjd med Stora Coop. Kommunen föreläste även om de planer som finns för den Västra Ringvägen som kommer att byggas tvärsöver Ståstorpsån om de nuvarande planerna införlivas. För att se verksamhetsberättelsen 2021 klicka här.

Årsmötet i Västra Vemmerlövs byahus gick som planerat!

Fisk i ån
En rolig nyhet var att under april så simmade hundratals (kanske tusentals) fiskar av arten id till Ståstorpsån för att leka. Id går att finna i de felsta habitat från relativt små sjöar till vattendrag, skärgård och öppen kust. Iden som gick upp för att leka i Ståstorpsån lever troligtvis längst Trelleborgs kust. För att se en film på iden i Ståstorpsån klicka [här]().

Ett kort elprovfiske genomfördes i maj för att se om fjolårets havsöringslek var lyckad. Elfisket visade på mycket höga tätheter av öringyngel! Senare i sommar ska troligtvis ett mer omfattande elfiske genomföras på 7 lokaler längs hela ån. Om det är kvar vatten i ån under sommaren är chansen stor att Ståstorpsån levererar enorma mängder öring till Trelleborgs kust. Den torra våren är dock ett illavarslande tecken…


En fjolårsöring som överlevt i Ståstorpsån och som nu är påväg mot havet för att tillväxa.

Vattendragsvandringar
Under våren har vi genomfört tre vattendragsvandringar. En vandring tillsammans med Länsstyrelsen Skåne som ville se de åtgärder som hitintills genomförts i projektet, en vandring tillsammans med Naturskyddsföreningen Trelleborg och Natursnokarna samt en vandring från Sportfiskarna i Tyskland. Det är väldigt kul och positivt att många är så intresserade av Ståstorpsåprojektet!

Deltagarna från Natursnokarna fick prova på att fånga bottenlevande djur i Ståstorpsån.