Aktuellt


Nyhetsbrev sommarspecial juli 2020


En välbehövlig paus vid premiären av Stora Å-dagen!

Stora Å-dagen!
Den 23 juni 2020, i soligt o fint väder, var det premiär för Stora Å-dagen med förhoppning om att det skall bli en återkommande begivenhet med arbete och trivsam gemenskap så länge ån rinner fram genom bygden. Trots att dagen blev hastigt bestämd så var vi ändå åtta personer som hjälptes åt att röja vass längs med ån. Peter Gerdtsson, Anders och Lukas Hempel, Kerstin Fredricson, Hans Andersson, LG Andersson, PeGe Jönsson och undertecknad. Theresa Gerdtsson fixade fika och grillade korv! Kerstin hade med sig jättegoda bullar.

Det fanns behov av att rensa bort vass från en sträcka på några hundra meter, mestadels direkt söder om våtmarken. Detta skulle helst göras innan Sportfiskarna satte i gång sitt arbete att nyanlägga och förbättra befintliga lekbäddar för öringen.

Peter och Lukas körde med röjsåg, vi andra hade krattor, grepar och drog t.o.m. upp vassen för hand. Det var ett hårt men likväl trevligt arbete när vi sedan såg åfårans vattenspegel komma i dager igen.

Peter gick före och skar av vassen med röjsågen. PeGe gick efter och rensade rent.
I bakgrunden skymtar Kerstin och Hans.

Man såg hur grodorna riktigt gladde sig när de kunde dyka i och ta långa simtag i vattnet som tidigare varit nästan ogenomträngligt! Den ätliga grodan (OBS det är grodans namn och inget man skall äta, alla groddjur är fridlysta) är vanlig här nere i sydvästra Skåne. I övriga landet finns den endast i enstaka isolerade förekomster.


Ätlig groda ( Pelophylax esculentus)

Slutsatsen är att vår arbetsinsats mot vassen kan konstateras ha gjort stor skillnad. Vi får nu se hur mycket som kommer tillbaka i sommar. Troligtvis gör vi en uppföljning i slutet av augusti så att allt är i ordning innan hösten. På lång sikt, när träden börjas beskugga ån, skall detta arbete bli betydligt lättare. Planen är att plantera träd längs med visningssträckan under senhösten. Vi för sedan räkna med att det tar 5-10 år innan de gör ordentlig skillnad dvs. skuggar ut vassen sänker vattentemperaturen och därigenom höjer syrehalten i vattnet.

Löven som faller ner i vattnet blir mat till vattenlevande småkryp som olika slags sländlarver, t.ex. trollsländor, dag-, natt- och flicksländor, sötvattenmärlor, gråsuggor, kräftdjur, maskar och många andra små trevliga individer. Dessa blir i sin tur mat till fiskar, fåglar eller däggdjur. Man kan t.ex. säga att mängden löv som faller ner avgör hur många öringar det finns.

Biotopförbättrande åtgärder för öringen, utläggning av naturgrus.
Sportfiskarna har fått i uppdrag att under sommaren anlägga lekbäddar för öringen längs med visningsräckan. Ett 20-tal lämpliga ställen har valt ut på den kilometerlånga sträckan. Detta arbete påbörjades den 1 juli och är redan så gott som klart!


Håkan Jönsson har ordnat fram naturgrus i olika fraktioner.

Peter kör fram materialet. Anders, Ebbe och Julius
från Sportfiskarna bygger upp lekbädden.
Ån har speciellt bra grusigt bottensubstrat.
Sträckan förstärks nu med större ”plockesten”
bl.a. som ståndplatser och skydd för fisken.En av de nyanlagda lekbäddarna att tas i besittning av öringen. Havsöringen vandrar vanligtvis upp i Ståstorpsån i november/december när förutsättningarna som vattenföring och temperatur är rätt. Honan gräver gropar på lekplatsen, hanen befruktar äggen med sin mjölke. Tidigt nästa vår så kläcks äggen. Den första tiden ligger de kvar i gruset till gulesäcken är förbrukad. Därefter kryper de upp ur gruset och påbörjar ett farofylld uppväxt där många faror lurar. När tiden är inne, dvs efter 1-2 år i bäcken så inträffar smoltifieringen då öringen fysiologiskt anpassar sig till ett liv i havet. Efter några år i havet återvänder öringen i regel till samma vattensystem som den växt upp för att leka. Åtgärderna vi nu gör i ån skapar vi bättre förutsättningar för deras plats i ekosystemet. Inte minst ute i Östersjön där den nu är en viktig rovfisk när torsken har fått det svårt att klara sig.

En del sten och grus har sparats på land för att skolbarnen själva skall anlägga lekbäddar.

Läs mer om Öring (Salmo trutta) https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/oring.html


SLU
Som jag informerade om i det förra nyhetsbrevet så genomför Lukas Hallberg, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) ett 3-årigt doktorandarbete avseende utvärdering av tvåstegsdiken i Sverige. I Skåne medverkar vi med vid undersökningarna i Ståstorpsån och Tullstorpsån. Förutom vatten- och sedimentprovtagning mäts även vattennivå och lufttryck. I vattenproverna analyseras en mängd parametrar som NH4-N (Ammonium), NO3-N (Nitrat), TP (Totalfosfor), PO4-P (Fosfat), Slamhalt (suspenderade partiklar) och DOC (Löst organiskt material).

Resultatet av detta arbete blir värdefullt för att vi själva skall kunna bedöma åns nuvarande status och hur den förändras i takt med de åtgärder vi förhoppningsvis kommer att få möjlighet att genomföra. En extra bonus är att det inte kostar oss något!

Vattenståndloggare i övre del av visningssträckan.
Läs hur den fungerar här
En lufttrycksloggare i skyddande bubbelplastpåse
norr om åfåran vid Tommarpsvägen.


Ståstorpsåprojektet i samarbete med Trelleborgs kommun

I det förra nyhetsbrevet beskrevs två möjligheter till samarbete med kommun. Det har på kort tid nu hänt en hel del positiva saker vad avser kontakterna mellan kommunen och markägarna den senaste tiden!

Vi hade en bra dialog med KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) där Mikael Rubin, Erik Lundström, Helmuth Petersen och Lennart Höckert medverkade på Jordberga med efterföljande exkursion den 9 juni. Det tycktes råda stor enighet över partigränserna om att kommunen såg positivt på markägarnas egna initiativ med engagemang i vattenvårdarbetet som dessutom generera så mycket mer som ökade möjligheter till rekreation och friluftsliv biologisk mångfald och mycket annat!

Ståstorpsån/vattendragsrestaureringen
Chefen för tekniska serviceförvaltningen, Mats Linderholm, har helt klart tagit kommandot och skall se till så att vattenvårdsarbetet kommer igång även på den nedre kommunägda delen av Ståstorpsån och det dagliga arbetet så har jag fått i gång en bra dialog med Cathrine Ek! Den 15 juni hade vi ett inledande möte på Rådhuset med ett 20-tal medverkande.

Projekt Västervång
Efter anläggandet i Visningssträckan runt årsskiftet så har Ståstorpsåprojektet nu även fått länsstyrelsens klartecken att restaurera sträckan nedströms ”Projekt Västervång” (Henry Fäldt), den som gränsar till kommunens mark. Samtidigt låter kommunen projektera sin sträcka ned till Hedvägen så har vi ”flyt” kan vi genomföra en gemensam entreprenad med kommunen i höst, vilket har flera fördelar.

Projekt Tågarp
Vi har nyligen erhållit länsstyrelsens beslut om bifall i anmälningsärendet om vattenverksamhet och dispens från biotopsskyddsbestämmelserna. Nu måste vi invänta länsstyrelsens kulturmiljöenhets vidare handläggning av ärendet. Det lär nog inte hända något förrän i höst, vi får med andra ord se tiden an...


Ståstorpsåns mynningsområde, skiss från kommunens hemsida.

Blir det något Leaderprojekt?
Förstudien är skriven, redovisad och väl mottagen av Leader Söderslätt. Nu är det snart dags att sätta igång själva projektet men för att Leader skall kunna finansiera detta så behövs det medfinansiering med offentliga medel. I första hand är det då kommunens medverkan med timmar eller reda pengar som kan bli den erforderliga medfinansieringen av projektet.

Kommunens skall i nu besluta i ärendet. Detta skall vara Leader tillhanda senast den 17 augusti. Vi får nu se tiden an och hoppas det ordnar si så vi kan genomföra allt vi planerat med rastplatser, informationstavlor, aktiviteter mot skolan och mycket annat!

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att det i nuläget finns goda möjligheter att fortsätta utveckla Ståstorpsåprojektet. Nu skall bara en del beslut falla på plats!

Passa nu på att ta en tur längs med ån och ta del av allt det fina på visningssträckan!Nyhetsbrev juni 2020


Våtmarken på visningssträckan i juni

Det börjar bli grönt o fint runt våtmarken och på det stora fyllområdet väster om växer det nu korn! Flera fågelarter häckar kring dammen och vid en vandring den 5 juni kunde vi konstatera ett mycket stort antal öringungar ilande omkring i ån. Nu gäller det att hålla i och fortsätta att utveckla projektplanen. Det finns en hel del att göra, mycket är upp till oss själva men det fordras även en del positiva beslut från myndigheterna för att omsätta planen till verklighet.

Leader ”Förstudie Ståstorpsån” av Sportfiskarna och Ståstorpsåprojektet.
Rapporten som är inlämnad till Leader Söderslätt omfattar en totalbudget på drygt 1,4 mkr för åren 2020-2022. Delrubriken ”Där landsbygd möter kuststad - ett vattendrag med stora möjligheter” ger en fingervisning om kopplingen till kommunen. Samverkan med kommunen vad avser medfinansiering som vid genomförande av konkreta åtgärder erfordras. Läs rapporten här.


Ståstorpsån mynnar i havet vid den planerade Västra Sjöstaden

Trelleborgs kommun och två möjligheter till samarbete

Möjlighet 1: kommunen som markägare på den nedre delen av ån.
De inledande kontakterna har nu lett vidare till ett möte i mitten av juni där vi tillsammans med företrädare för olika förvaltningar skall diskutera möjliga åtgärder. Inte minst längs den nedre delen av åsträckan där kommunen själv är markägare. När kommunen nu avser klimatanpassa staden bör samverkan med markägarna på landsbygden vara en given del av strategin, inte minst när det gäller flödesutjämning som Ståstorpsåprojektet redan kommit en bra bit på vägen med.

Möjlighet 2: Leader-projektet
Som informerats om ovan är det nödvändigt med kommunens medverkan i det Leader-projekt vi nu förbereder oss för. Förhoppningen är att man ser vinsten med att haka på vårt och Sportfiskarnas initiativ där 2/3, dvs ca 1 mkr av finansieringen säkras med bidrag från Leader.

Redan 2016 kunde man i Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025 (sidan 59) bland annat läsa:

 • Ståstorpsån kan erbjuda ett rekreationsstråk med upplevelse av både stad och landsbygd.
 • Utveckla de gröna spridningskorridorer som gynnar den biologiska mångfalden.
 • Förhindra näringsläckage från jordbruket till Östersjön vilket minskar illaluktande alger.
 • Öka flödeskapaciteten som ett led i klimatanpassning för att bättre omhänderta ökande nederbördsmängder.
 • Ta ansvar för att minska översvämningsrisken.
 • Återskapa värdefulla våtmarker.
 • Avsätt kantzoner för tvåstegsdiken och meandring.
 • Utveckla de gröna korridorerna för fritidsaktiviteter.

Ligger det någon ambition i att omvandla denna möjlighet till verklighet så känns det som att tiden nu är inne för att börja vidta konkreta åtgärder. Kuststadsprojektet kan förhoppningsvis driva på det hela!

Vidare arbete med visningssträckan
Tillsammans med Sportfiskarna skall vi genom utläggning av sten och grus förbättra befintliga lekbäddar och nyanlägga andra. Innan dess är det önskvärt att ta bort den vass som på vissa ställen breder ut sig. Det är tänkt att göras med röjsåg med gräsklinga. Förutom röjningen behövs det några som hjälper till med att dra upp materialet på land. Det kan säkert göras med krattor. Tanken är att vi skall ha en ”Ådag” där vi tillsammans ideellt hjälps åt med arbetet. Där hör klart korvgrillning med mera till! Förutom föreningens medlemmar finns det säkert flera andra intresserade som är villiga att hugga i. Därigenom stärks också engagemanget för att vårda och utveckla det vi nu håller på med att skapa.

Det är även viktigt att ån underhålls på kommunens mark ända ner till mynningen så havsöringen får möjlighet att vandra upp till den restaurerade ådelen.

När det till senhösten blir dags för trädplantering kan skolan bjudas in att hjälpa till. På så sätt präglas barnen också till ett engagemang för naturen och hembygden!


Fältvandring med Sportfiskarna den 5 juni. Först längs med Tullstorpsån och sedan vidare till Ståstorpsån för planering av sommarens biotopvårdsarbete längs den nya visningssträckan hos Peter Gerdtsson. Från vänster: Ebbe Berglund, projektledare fiskevård, Julius Jarving Ohlsson, regionalt ungdomsansvarig och Anders Karlsson regionchef och biträdande generalsekreterare. www.sportfiskarna.se

Tågarpsprojektet & Västervångsprojektet Vem har sagt att det skall gå smidigt o lätt....

Utmaning 1:
Under pågående styrelsemöte i maj fick vi information från länsstyrelsen om att de båda projekten skulle genera ett sammanlagt stöd från landsbygdsprogrammet om ca 1 mkr.

Som någon uttryckte det: ”Det kom som en blixt från klar himmel” när länsstyrelsen några veckor senare meddelade att vi inte skulle finansiera de båda projekten med LB-stöd inom det så kallade landsbygdsprogrammet, (vilket finansieras med EU-medel och som ska bidra till utvecklingen av Sveriges landsbygd.)

När det gäller ett av stöden, miljöersättningar till främst betesmarker och slåtterängar, har intresset varit mycket större än beräknat, vilket har lett till ett underskott i programmet på 900 miljoner kronor. Därför har Jordbruksverket, som fördelar pengarna, beslutat att dra in 500 miljoner kronor från andra stöd. Till de stöd som drabbas hör investeringsstöd för att anlägga våtmarker och tvåstegsdiken för att förbättra vattenkvaliteten.

Vi räknar med att istället kunna finansiera projektet med LOVA-medel. Problemet är att där erfordras en viss medfinansiering. Denna får vi hoppas infinner sig med tiden.

Utmaning 2:
Länsstyrelsen, fiske och restaureringsenheten, har informerat om att man har alla uppgifter för att skriva beslut i anmälningsärendet. Myndighetens kulturmiljöenhet låter tyvärr meddela att man har mycket lång handläggningstid vad avser ärenden som rör fornlämning, vilket detta projekt gör. Det kan ta upp till 5 månader.... Jag har dryftat saken med länsstyrelsens handläggare och försöker hitta något sätt att skynda på ärendet så långt det går.

Efter att diskuterat hur att göra med Naturvårdsingenjörerna AB har vi kommit fram till att fortsätta på inslaget spår dvs att snarast möjligt påbörja detaljprojekteringen av hela sträckan i avvaktan på kulturmiljös handläggning. Tanken är att ritningarna kan kommuniceras med kulturmiljö som då har mer underlag för handläggning och beslut. Projektet kan säkerligen inte stoppas men både fördröjas och fördyras. Som sagt, planen är att vi jobbar på i avvaktan på beslut. Alternativet att lägga projektet på is för att avvakta kulturmiljös beslut ser jag som ett sämre alternativ.

Vad avser Henry Fäldt projekt så har svarstiden gått ut för kommunen den 2 juni. För kulturmiljö är det den 9 juni. Detta projekt får vi avvakta med och sedan haka på Tågarpsprojektet när vi kommer så långt.

Fågelinventeringen
Nu har vi erhållit Mattias Ullmans intressanta rapport efter inventeringen av fågellivet vid Ståstorpsåns visningssträcka och vid Tågarp. Ett drygt 30-tal arter har noterats på båda lokalerna. Det skall bli spännande att vid senare tillfälle följa upp arbetet och se hur arter och antal utvecklat sig efter den fortsatta restaureringen av ån. Läs rapporten här.

Medverkan i ett SLU-projekt om tvåstegsdiken.
I ett doktorandprojekt av Lukas Hallberg, handledd av Magdalena Bieroza, Institutionen för Mark & Miljö, SLU, Ultuna, Uppsala, kommer svenska tvåstegsdikens närings- och sedimentsuppehållande kapacitet vid låga och höga flöden utvärderas och jämföras med traditionella diken.

Längs Tullstorpsån undersöks två delsträckor. En mellan Hackemölla och Lilla Beddinge och en mellan Stävesjö och Stora Markie. Även Ståstorpsån på sträckan mellan Ståstorpsåns visningssträcka och Tågarp finns med i projektet. Sammanlagt nio olika provtagningspunkter. Projektet är planerat att pågå i tre år. Undertecknad medverkar som provtagare, i alla fall till att börja med. Läs gärna vidare i bifogat informationsblad från SLU.

Trevlig sommar!
önskar
Ståstorpsåprojektet


Nyhetsbrev april 2020/JC


Våtmarken på visningssträckan i mars 2020.
”Lite grann från ovan”

Efter en lång och regnig höst (det blev ju aldrig någon riktig vinter) så är våren äntligen här igen! I media kan man läsa om att nu i coronatider så söker sig fler ut i det gröna och kanske då även på promenader längs med Ståstorpsån och den nyanlagda visningssträckan. Då går det istället att ”smittas” av härliga naturupplevelser!

Förhoppningsvis tänker man på att vara extra försiktig under försommaren (1april -30 juni) då fåglar häckar och djurlivet är extra känsligt. ’’ Inte störa – inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten.” Ta gärna del av Naturvårdsverkets folder om allemansrätten.

Fågelinventering
Under april och maj månad kommer ornitolog Mattias Ullman att inventera fågellivet vid visningssträckan och upp längs ån vid Tågarp. Det kallas "Förundersökning - kontroll av den biologiska mångfalden - underlag för att inte skada befintliga värden" inför de åtgärder vi planerar för längs sträckan och kan därmed finansieras med erhållet projektstöd.


Årta hane. Foto: Mattias Ullman.

Visningssträckan
Den 17 mars genomförde länsstyrelsen, Anna Ejserholm, slutbesiktning på visningssträckan. Medverkade gjorde även Jenny Hedin, Naturvårdsingenjörerna AB, representanter för styrelsen och andra markägare. Anna menade att arbetet var väl utför och att investeringarna kommer att godkännas. Därefter kan Peter söka miljöersättning för skötsel av våtmark och slututbetalning av ersättning för miljöinvestering under förutsättning att de villkor som anges i slutbesiktningsprotokoll följs.


Slutbesiktning av visningssträckan den 17 mars.

Arbetet med att återställa fyllområdet (3) kvarstår. Entreprenören inspekterade marken den 31 mars och menade att det fortfarande var blött nere i marken och var bättre att vänta några veckor till. Projektledningen menar att terrassen på tvåstegsdiket söder om våtmarken, som är anlagd enligt ritningen, är något för hög och bör sänkas ca 10 cm, detta kommer också att åtgärdas under våren. Sedan kan gräs sås in. Det är bra om det görs så fort som möjligt för då slänterna stabiliseras snabbare. Ett annat spännande projekt blir plantering av träd och buskar!


Skånska rekognoseringskartan uppmätt av fältmätningsbrigaden 1812 och 1815-1820.
Handritat original i skala 1:20 000 i Krigsarkivet, Stockholm.

Nya projekt från Västervång till Tågarp
Under hösten har kontakt tagits med markägare såväl ned- som uppströms visningssträckan för vattenvårdsåtgärder på deras marker. Översiktliga åtgärdsbeskrivningar och fältbesök ligger till grund för länsstyrelsens bedömning om möjligheten finansiering, besked väntas i april månad. Om tillräckligt med medel kan säkras så kan det under 2020 bli en gemensam entreprenad på hela sträckan. Med den redan anlagda visningssträckan skulle det isåfall bli det en sammanhängande åtgärdad vattendragsträcka på ca 3 kilometer!


Projekt Tågarp som kan bli ett ca 3 ha stort våtmarksområde.

Nedströms följer sedan kommuns mark ”den nedre delen” och uppströms Tågarp har det sedan länge identifierats ett flertal intressanta lägen för åtgärder. Här kommer nya kontakter att tas för att utröna intresse för att ta tillfället i akt och låta vidta åtgärder inom Ståstorpsåprojektet. ”Tornhögsvåtmarken” som anlades redan 2014 på Lunds Stifts mark söder om Hammarlöv räknar vi också in i projektet.

Förstudie ”LEADER-projekt Ståstorpsån ”Landsbygd möter Kuststad”
Samarbetet med Sportfiskarna flyter på och förstudien kan snart presenteras för medlemmarna i SEF och diverse andra tänkta intressenter som Trelleborgs kommun och byalagen i Vemmerlöv och Hammarlöv. Den 27 mars gjorde LEADER en film vid visningssträckan som exempel på projekt som får stöd LEADER. Peter Gerdtsson och Sportfiskarnas Anders Karlsson informerade om Ståstorpsåprojektet och vad LEADER-projektet kan ge för mervärden. Vi hoppas snart kunna visa resultatet.

Elfiske
Nu finns Anders Eklövs rapport Fiskundersökningar Ståstorpsån att tillgå på hemsidan. Som tidigare informerats om företogs elfiske längs med Ståstorpsån i höstas. Bäst var det vid Mejeriet med 3 gäddor, 2 öringungar och 1 sutare. Fjorårets sommar då ån på många ställen varit helt uttorkad och igenväxt av vass är troligtvis det största orsaken till det magra resultatet. Därför är det viktigt med biotopvårdsinsatser som att gräva höljor, djupare hål i åbotten där fisken kan gå ner vid lågvattenflöden vilket vi nu gjort längs visningssträckan. Likaså kommer vi att plantera skuggande träd längs med ån, därigenom minskar vattentemperaturen vilket ger en högre syrgashalt som underlättar för fisken att överleva!


Elfiske är en metod där man använder ström för att bedöva,
fånga in och mäta fisktillgången i strömmande vatten.

Trelleborgs kommun, markägare på den nedre delen av ån.
Vi har haft några inledande kontakter med kommunen och hoppas att snart kunna mötas för att diskutera samarbete kring entreprenad på den nedre delen av åsträckan där kommunen är markägare, likaså hoppas vi på att kommunen vill medverka i LEADER-projektet.


Ståstorpsån mynnar i havet vid den planerade Västra Sjöstaden

GLAD PÅSK!
önskar
STÅSTORPSÅPROJEKTET


Nyhetsbrev 23 januari 2020

Entreprenaden på Visningssträckan
Entreprenaden längs själva ån är klar, våtmarken är grävd och igår färdigställdes inloppet från ån till våtmarken med en 122 m lång rörledning så nu fylls våtmarken sakta men säkert till avsedd nivå.


Samtidigt har utloppet från våtmarken blivit klart. Det består delvis av en vattennivå-regleringsbrunn, en så kallad munk. Inne i munken finns det plankor som är staplade ovanpå varandra, med dessa regleras vattennivån i våtmarken. Nivån på översta plankan är densamma som högsta vattennivå i våtmarken. För att sänka nivån i dammen plockas önskat antal plank bort och vice versa. Tar man bort alla plankorna så töms våtmarken vilket kan underlätta underhållsarbeten som vid rensning av vass eller sediment vilket skall göras vid behov för att våtmarken skall bibehålla avsedd funktion.


Förutom utloppet har vi valt att även ha ett öppet överloppsdike. Nivån på detta ligger ca 10 cm under den som är satt i munken vilket innebär att vattnet i första hand rinner ut här, samtidigt får våtmarksområdet ett mer naturligt utseende och dessutom ett fint porlande när det rinner över naturstenarna.


Vidare projektering av Ståstorpsån
Efter samråd i fält i november har vi har nyligen skickat över ett åtgärdsförlag till markägaren direkt nedströms visningssträckan. Detta förslag omfattar anläggande av tvåstegsdiken, kantavplaning, översvämningszon och trädplantering.

Nu tar vi oss även an åsträckan på två fastigheter norr om Tommarpsvägen upp mot Tågarps dalgång. Där blir det samråd i fält i nästa vecka med förhoppning om att ha åtgärdsförslag klara kort därefter. Finner markägarna därefter (förhoppningsvis alla tre) anledning att ge oss klartecken att gå vidare blir nästa steg samråd i fält med länsstyrelsen för att få förhandsbesked om finansiering och klartecken att gå vidare processen. Det är alltid mycket dokument som skall till innan det går sätta skopan i marken…..


Lokalt ledd utveckling LEADER Söderslätt
Som jag informerade om i det förra nyhetsbrevet vill vi gärna genomföra ett Leaderprojekt tillsammans med Sportfiskarna med flera aktörer. Vi har nyligen haft möte med Leader Söderslätts verksamhetsledare Maria Pojjesdotter. Hon ser mycket positivt på projektidén och har redan beviljat medel till en förstudie, fortsättning följer! http://www.leadersoderslatt.se/

/JC


Projektledaren informerar

Nyhetsbrev 19 december 2019
Det har i princip varit gråmulet och regnat under så gott som hela entreprenadarbetet så arbetsförhållanden har inte varit de bästa. Men maskinisterna är positiva och kämpar på och får anläggningsarbetat att fortskrida på bästa möjliga sätt! Arbetet längs åfåran kunde avslutas under lågflöde, nu är flödet betydligt högre och vattnet börjar rinna in över tvåstegsdikena precis som det är tänkt.

Våtmarken som ligger vid sidan om ån är nästan helt färdiggrävt. Schaktmassorna därifrån har körts bort till ett låglänt fyllområde väster om våtmarksområdet. Innan dessa har matjorden banats av. Därefter läggs lermassorna på och matjorden banas på igen. Med tiden skall området blir bättre att bruka.


Dumpern backar ner mot grävmaskinen för ett nytt lass lera, ca 10 m3.


Grävmaskinisten Stellan med våtmarken i bakgrunden.


Kasper i sin kraftfulla bandschaktare, en Liebherr 736


Med den digitala teknologin s.k. maskinstyrning kan maskinoperatörerna gräva helt enligt ritningarna!


Trots att inloppsröret inte är på plats börjar våtmarken fyllas.

Därefter återstår det att gräva ledningsschaktet till och lägga i inloppsrören, sätta den nivåreglerande ”munken” och iordningsställa utloppet från våtmarken. Det blir sen en hel del jobb med att åteställa marken runt omkring.


Inloppsrören till våtmarken.

Nu får killarna några veckors välförtjänad julledighet, arbetet återupptas efter trettonhelgen. Beroende på vädret så tar det sedan ca 3 veckor till innan det mesta av själva anläggningarbetet är klart.

Det kan förhoppningsvis bli ett LEADER-projekt

Jag har i veckan haft möte med Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, Region Syd, Malmö https://www.sportfiskarna.se/ för att diskutera möjligheterna till ett gemensamt Leader-projekt http://www.leadersoderslatt.se/ med åtgärder och aktiviteter längs med Ståstorpsån. Förutom Sportfiskarna Region Syd och Ståstorpsåns Ek. för. så kan om möjligt Trelleborgs kommun samt ideella organisationer; markägare, ortsbor, byalag, vattenråd samt fiskevårds- och sportfiskeföreningarna i området också medverka i projektet.

Möjliga åtgärder och aktiviteter för ”Modellprojekt Ståstorpsån”

 • Utöka åtgärdsområdet utanför visningssträckan.
 • Planera och förbereda fortsatt restaureringsarbete nedströms.
 • Involvera Trelleborgs kommun i det fortsatta restaureringsarbetet.
 • Utarbeta förslag till restaurering och säkring av åns mynningsområde i Trelleborg.
 • Framställa informationsmaterial, skyltar och skyltställ.
 • Iordningställa tillgängliggjord rastplats med lämpligt informationsmaterial vid visningssträckan.
 • Tillgängliggöra visningssträckan med vandringsled och skyltar för olika åtgärdstyper.
 • Informera markägare och ortsbor genom upplevelsebaserade aktiviteter typ ”Bäcken i byn” längs visningssträckan.
 • Inleda samarbete med närliggande skolor och genomföra skolbäcksaktiviteter.
 • Utforma och genomföra särskilt uppföljningsprogram för fisk och bottenfaunaetablering.
 • Engagera lokala fiskevårds- och sportfiskeföreningar i uppföljnings- och tillsynsarbetet.
 • Framställa och sprida information om det fortgående restaureringsprojektet samt arrangera seminarier och workshops kring vattendragets betydelse för miljö, rekreation och turism.

Efter helgerna skall vi ha ett möte med LEADER Söderslätt, vi får se hur det utvecklar sig. Fundera gärna redan nu över att själv medverka!

Ståstorpsåprojektet
önskar
God Jul o Gott Nytt år!Projektledaren informerar

Inledning hösten 2019

Som avslutning på min yrkeskarriär valde jag att under 2016 göra en förstudie på Ståstorpsån i syfte att visa på möjligheten att föra vidare erfarenheterna från Tullstorpsån med den s.k. ”Tullstorpsåmetoden” till andra vattendrag med liknande åtgärdsbehov, vilket också varit en av anledningarna till statens långsiktiga satsning på Tullstorpsåprojektet.

Så snart förstudien kom igång kontaktades markägarna längs med ån, dels genom ett informationsbrev och personliga besök som genom telefonkontakter.

Markägarna har gemensamt besökt Tullstorpsån och Tullstorpsåprojektet. I ett möte på Jordberga fått grundlig en genomgång om Projektets omfattning samtidigt med diskussion och erfarenhetsutbyte. I fält besökt och informerats om anlagda våtmarker och restaurerade åsträckor. Dessa förtroendeskapande möten mellan markägare är grunden till och en förutsättning för ett frivilligt och långsiktigt engagemang.

Under sommaren 2016 företogs våtmarksrådgivningar i fält längs Ståstorpsån där ett stort antal markägare och brukare medverkade.

Med stöd av företrädarna för Tullstorpsåprojektet och genom LOVA-projektet ”Samarbete för en bättre havsmiljö Tullstorpsån och Ståstorpsån” , ”delprojekt 2 Ståstorpsån” bildade markägarna längs Ståstorpsån Ståstorpsån Ek.för. 2017 för att driva Ståstorpåprojektet enligt Tullstorpsåmodellen.

Sedan sommaren 2019 är jag åter i tjänst som projektledare för bådeTullstorpsåprojektet och Ståstorpsåprojektet och ser med stort intresse fram emot att åter medverka till vattenvårdsåtgärder i de sydskånska åarna och därigenom fortsätta sprida metodiken vidare nationellt och internationellt.

STÅSTORPSÅPROJEKTET
Johnny Carlsson
Projektledare


Projektledaren informerar oktober 2019

Som en direkt följd av det unika Tullstorpsåprojektet är Ståstorpsåprojektet ett nytt markägaredrivet vattenvårdsprojekt med målsättningen att minska övergödningen av Östersjön. Detta genom anläggande av våtmarker och restaurering av det 14 km långa vattendraget i det 3628 ha stora avrinningsområdet.

Det är markägarna själva som driver projektet genom Ståstorpsån Ekonomisk förening, bildad i augusti 2017. Helhetsgreppet om avrinningsområdet är avgörande för projektets genomförande. I detta LOVA-projekt har rådgivning och planering skapat grunden för det fortsatta arbetet med att implementera kostnads- och miljöeffektiva åtgärder.

Föreningen är fortfarande en ny organisation inom miljö och vattenvård, men har redan visat drivkraft och engagemang. En projektplan för Ståstorpsåprojektet är på plats och målet för projektet är satt: total 120 hektar våtmarksområde som ska minska kväve och fosfor med 34 respektive 50 %, svarande till 30 ton kväve per år och 750 kg fosfor per år.

De flesta mark- och tomtägare längs vattendraget har deltagit i våtmarksrådgivningar. Här har både anläggning av våtmarker och möjliga restaureringsåtgärder längs vattendraget diskuterats. Detta har bl. a. resulterat i en fördjupad översiktsplan för hela vattendraget.

Under oktober-december 2019 anläggs en nästan kilometerlång visningssträcka på fastigheten Ståstorp 17:1, 7:6 m.fl. Där visas olika exempel på vattenvårdsåtgärder som: våtmark, översvämningszon, meandring, kantavplaning, sedimentfälla samt biotop- och fiskevårdsåtgärder.

STÅSTORPSÅPROJEKTET
Johnny Carlsson
Projektledare


Information
Entreprenad i och längs med Ståstorpsån

Som en del av det markägaredrivna Ståstorpsåprojektet påbörjas i slutet av oktober 2019 entreprenad i och längs med Ståstorpsån på Peter Gerdtssons fastighet. Arbetet kommer att pågå under november-december. Under tiden kommer ett antal entreprenadmaskiner att vara i gång och det kan därför vara farligt att vistas där under pågående arbeten. Störande buller från maskinerna kan också förekomma.

Kontaktpersoner:

Projektledare: Johnny Carlsson 0705 761055 E-post: johnny@tullstorpsan.se

Projektör/Byggledare Naturvårdsingenjörerna AB 0451 49590

Entreprenör: Hana Entreprenad AB Frenne Lindell 0708 770605

Markägare/styrelseledamot Ståstorpsån Ek. för. Peter Gerdtsson, Ståstorp 0703 090649

Med vänlig hälsning
STÅSTORPSÅPROJEKTET
Johnny Carlsson


Visningssträckan

Kort efter den norra utfarten från Trelleborg mot Västra Tommarp, på den södra sidan av vägen genomförs under november-december 2019 entreprenaden på Ståstorpsåprojektets visningssträcka på Peter Gerdtssons fastighet. Det blir Projektets första konkreta åtgärd.

Längs med nästan en kilometerlång sträcka av vattendraget tas ett helhetsgrepp om fastighetens vattendragsområde med våtmark och översvämningszon, tvåstegdiken, sedimentfälla, Sommaren 2020 görs biotopsvårdsinsatser för havsöringen, träd planteras och informationsskyltar sätts upp.

Fakta
Total våtmarksyta 4,1 ha
Vattenyta 0,9 ha
Vattenvolym 4 700 m3
Medeldjup 0,5 m
Maxdjup 1,5 m
Dammschakt 21400 m3
Ledningsschakt 200 m3
Planerad normalvattennivå +6,50